Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informujemy o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu z Działania VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne (w zakresie typu projektó

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 przeprowadzonej w terminie od dnia 24 maja 2019 roku do dnia 9 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: wtorek, 13 sierpień 2019
Czytany 28 razy Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  13.08.2019 - 14:57
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 13.08.2019 - 15:08

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji