Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Brójce w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0001/19, pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce”” złożony przez Gminę Brójce uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 80,60% punktów. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/19.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: piątek, 23 sierpień 2019
Czytany 33 razy Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  23.08.2019 - 07:54

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji