Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

Informacja w wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 14.10.2019
Czytany 92 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  14.10.2019 - 11:30