Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/19, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 14.10.2019
Czytany 68 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  14.10.2019 - 11:37