Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/19.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014 - 2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/19.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.01.2020
Czytany 113 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  15.01.2020 - 12:53