Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-001/19

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/19, pn. „NADANIE NOWYCH FUNKCJI BAŁUCKIEMU OŚRODKOWI KULTURY WRAZ Z MODERNIZACJĄ I WYPOSAŻENIEM BUDYNKU SIEDZIBY BOK PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 166” złożony przez Bałucki Ośrodek Kultury  uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 24.01.2020
Czytany 142 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  24.01.2020 - 15:34