Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Andrespol w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0002/19, pn. „Termomodernizacja GPZ w Andrespolu i SP w Wiśniowej Górze” złożony przez Gminę Andrespol uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 65,15% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-003/19.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 06.02.2020
Czytany 121 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  06.02.2020 - 15:25