Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Łódź w ramach trybu pozakonkursowego w działaniu VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0003/19, pn. „Nowa przestrzeń, nowe możliwości
w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury Widok
złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 64,13 % punktów. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-003/19.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 24.03.2020
Czytany 72 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  24.03.2020 - 13:08