Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Nowosolna w ramach trybu pozakonkursowego w działaniu VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0004/19, pn. „Kulturalna Nowosolna” złożony przez Gminę Nowosolna uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 71,74 % punktów. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-002/19.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.05.2020
Czytany 57 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  08.05.2020 - 11:56