Ogłoszenie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/20 dla Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna  Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
  2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
  3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
  4. Regulaminu Konkursu Zamkniętego wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 26.08.2020
Czytany 241 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  26.08.2020 - 09:51
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 03.11.2020 - 08:31