Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.3 Transport multimodalny.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytany 32 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  14.10.2020 - 15:08
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 14.10.2020 - 15:55
//todo move to script