Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Uchwałą nr 1133/20 z dnia 13 listopada 2020 roku wybrał do dofinansowania 3 projekty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz utworzył listę rezerwową dla projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 18.11.2020
Czytany 126 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  18.11.2020 - 15:47