Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014 - 2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 18.11.2020
Czytany 133 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  18.11.2020 - 15:53