Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/17, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 103/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. przyjął zmiany w zakresie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów wydłużając ją do 145 dni roboczych od dnia 14 listopada 2017 r. (t.j. do dnia 14 czerwca 2018 r.), oraz w zakresie planowanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu na lipiec 2018r. Instytucja Zarządzająca informuje, iż powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
 
Załączniki:
1. Regulamin Konkursu

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 05.02.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji