Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 591/20 w dniu 26 czerwca 2020 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr  591/20 w dniu 26 czerwca 2020 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  –  działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia aktualizacji kosztorysu (kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania) wraz z odpowiednio skorygowanym harmonogramem i opisem poszczególnych działań (jeśli dotyczy). Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, aktualizację należy złożyć  w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia

o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 7 lipca 2020 r., do godz. 16.00). Wydruk aktualizacji kosztorysu, harmonogramu i opisu poszczególnych działań, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, należy złożyć w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.

Treść uchwały

Czytany 195 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  30.06.2020 - 11:57