Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w 2021 roku

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 803/21 rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego:

pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku,

- drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu:

  • pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”

Wraz z aktualizacją pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy (jeśli jest to konieczne) odpowiednio skorygować:

  • pkt III.3 oferty „Syntetyczny opis zadania”
  • pkt III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok 2021”,
  • pkt III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”
  • pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”
  • pkt IV.2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”

W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:

a) wysokość zaoferowanego wkładu finansowego ogółem z innych źródeł niż budżet samorządu województwa, o których mowa w ofercie w pkt V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.1 oraz 4, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do kosztów całości zadania nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,

b) wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego niefinansowego w postaci wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ofercie w pkt. V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2 w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana (jeśli dotyczy).

Zgodnie z zapisem punktu IV.35.1) b) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać
w elektronicznym generatorze wniosków
www.witkac.pl w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, tj. najpóźniej w dniu 14 września 2021 r. do godziny 16.00.

Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy:

wydrukować potwierdzenie złożenia aktualizacji i w terminie 5 dni od dnia jej dokonania w portalu witkac.pl, złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia aktualizacji decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

W ramach korekty:

- nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np. w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);

- wkład własny może ulec zwiększeniu.

Dodatkowe informacje

  • Uchwała ZWŁ nr: 803/21
  • Data uchwalenia: 30.08.2021 r.
Czytany 98 razy
Osoba publikująca :  Anna Salska
Data publikacji:  31.08.2021 - 08:38
Osoba modyfikująca: Anna Salska
Ostatnio zmieniany: 31.08.2021 - 09:57