ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Okólnej 166

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, będąca własnością Województwa Łódzkiego, o łącznej powierzchni 8,7384 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 70/5, 70/6 i 70/7 w obrębie B-15 miasta Łodzi, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00097636/7. Działka 70/6 o powierzchni 0,0466 ha, rozdzielająca dwie pozostałe działki i oznaczona w ewidencji jako grunt w pod wodami powierzchniowymi płynącymi – rzeka Łagiewniczanka – zgodnie z prawem wodnym nie jest przedmiotem sprzedaży. Rzeka Łagiewniczanka nie ma ustalonej linii brzegowej.
Na działce 70/5 o powierzchni 3,9319 ha posadowiony jest budynek pałacowy: murowany, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchni użytkowej 1782,00 m2 oraz dwa budynki murowane, parterowe, o przeznaczeniu gospodarczym, o powierzchniach użytkowych 7,00 i 36,00 m2. Budynek pałacowy przyłączony jest do sieci elektrycznej siły i światła oraz posiada własną sieć wodno-kanalizacyjną.
Na działce 70/7 o powierzchni 4,7599 ha posadowione są trzy budynki parterowe o powierzchniach użytkowych 163,20 m2, 36,60 m2 i 184,00 m2.
Wszystkie naniesienia znajdują się w złym stanie technicznym.
Na terenie nieruchomości znajduje się urządzony staw o powierzchni 2,8838 ha, przez który przepływa rzeka Łagiewniczanka, park z rzadkim i bogatym drzewostanem oraz tereny o charakterze leśnym i rolnym.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego leży na terenach lasów komunalnych oraz zieleni związanych z powiększeniem istniejących kompleksów leśnych, w systemie ekologicznym miasta.
Park, budynek pałacowy oraz cieplarnia wpisane są do rejestru zabytków pod numerami I-ZS-1 oraz A/97. Łódzki Wojewódzki Konserwator zabytków w pozwoleniu na sprzedaż określił szczegółowe warunki jej dokonania. Decyzja do wglądu w siedzibie organizatora przetargu.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań. Gminie Łódź przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości w związku z wpisaniem do rejestru zabytków miasta Łodzi.
Transakcja sprzedaży nastąpi z zastosowaniem 10% bonifikaty od wylicytowanej w przetargu ceny. Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu02. 12. 2013 r. o godzinie 12.00,
Cena wywoławcza   7.000.000 zł                         Wadium  700.000 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Łódź”;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do głównego księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 26. 11. 2013 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 19 do dnia 26 listopada 2013 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 115, dokonają następujących czynności:
 
·         przedstawią dokument tożsamości;
·         przedstawią dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą dokument nadania numeru NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą);
·         dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·         dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·         zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·         pobiorą numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 25.09.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 2036 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  25.09.2013 - 09:53