Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego ogłasza na dzień 28 września 2020 roku przetarg ustny nieograniczony na najem garaży nr 24 i 27 usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5 A.

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

ogłasza na dzień 28 września 2020 roku

przetarg ustny nieograniczony na najem garaży nr 24 i 27,

usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A

 

Przetarg dotyczy nieruchomości będącej własnością Województwa Łódzkiego, położonej w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 334 w obrębie geodezyjnym 9., dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: LD1P/00004691/5. Posadowiony jest na niej zespół budynków warsztatowo-garażowych. Przedmiotem przetargu w formie ustnej licytacji będzie najem dwóch garaży usytuowanych w budynku posadowionym na tej nieruchomości. Garaże przeznaczone są do wykorzystania zgodnego z ich funkcją.

Przedmiotem licytacji będzie wysokość miesięcznego czynszu netto za najem garażu. Czynsz najmu stanowić będzie wartość netto osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT według obowiązujących przepisów. Ponadto najemca ponosić będzie koszty zużycia energii elektrycznej.

Umowa najmu będzie zawarta na okres trzech lat.

Garaż nr 24 o powierzchni 26,80 m2:

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:00.

Wadium wynosi 45,00 zł.

Wywoławcza kwota  miesięcznego czynszu netto wynosi 405,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Garaż nr 27 o powierzchni 26,80 m2:

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.

Wadium wynosi 45,00 zł.

Wywoławcza kwota  miesięcznego czynszu netto wynosi 405,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 22 września 2020 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot przetargu: „Przetarg – Pabianice, garaż nr ..…”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w dniach od 17 do 22 września 2020 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.08.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 41 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  18.08.2020 - 08:19
//todo move to script