ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

samodzielnego lokalu użytkowego nr 2

położonego w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10

 

Przedmiotem sprzedaży będzie samodzielny lokal użytkowy, będący własnością Województwa Łódzkiego, oznaczony numerem 2, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego, dwukondygnacyjnego, posadowionego na nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 342/2, 343/2 i 559, obręb 1, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej. prowadzi księgę wieczystą nr LD1R/00004483/5. Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.

Samodzielny lokal użytkowy nr 2 posiada 72,93 m2 powierzchni użytkowej i składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju i dwóch WC. Przynależy do niego piwnica (5,76 m2), komórka (12,20 m2) i garaż (15,59 m2). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o. z własnej kotłowni zlokalizowanej w budynku. Z własnością lokalu związany jest udział w części wspólnej nieruchomości, wynoszący 10648/34143, wraz z takim samym udziałem w prawie własności działek. Lokal nie jest użytkowany.

Nieruchomość leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Maz. z dn. 30. 03. 2000 r.), oznaczonym symbolami 1.73.MNp i 1.08.MNp, jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Lokal był użytkowany dla potrzeb biurowych.

Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, w tym stanem jej zagospodarowania, stanem technicznym budynku oraz lokalu.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) upłynął w dniu 28 stycznia 2020 r.

Otwarcie licytacji  nastąpi w dniu 16 marca 2020 r o godzinie 1000

Cena wywoławcza     285.000 zł                   Wadium       28.500 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.

Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Rawa M., Jeżowska 10 lokal nr 2”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej. Nie ma możliwości wpłaty wadium w siedzibie organizatora przetargu.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 10 marca 2020 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. Komisja przetargowa odmówi uczestnictwa w przetargu w przypadku braku wpływu wadium we wskazanym terminie.

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 5 do 10 marca 2020 r., w godzinach 800-1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:

 

·         przedstawią dowód wpłaty wadium;

·         przedstawią dokumenty umożliwiające stwierdzenie tożsamości osoby zainteresowanej, tj. imię, nazwisko, nr Pesel i adres albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli zainteresowanym jest osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciąg z wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu;

·         w przypadku osoby prawnej przedstawią zgodę zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;

·         podpiszą na miejscu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

·         otrzymają numer uprawniający do uczestnictwa w licytacji;

·         cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

            Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

            W odniesieniu do uczestniczących w przetargu osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do:

 •  majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
  • stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo
  • przedłożenie pisemnego oświadczenia złożonego w szczególności w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem notarialnie poświadczonym o wyrażeniu zgody przez współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu:  na złożenie oświadczeń uczestnika przetargu, do udziału i składania oświadczeń w prowadzonej licytacji oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.)
 • majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
  • wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo
  • odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową
  • pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich ze środków pochodzących z tego majątku z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Niedostarczenie wskazanych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.

Do zawarcia umowy sprzedaży wymagane będzie pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Warunkiem zawarcia umowy z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego, wyrażonej w formie odrębnej uchwały. Brak takiej zgody powoduje unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, działający w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego, może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

  

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia: 10.02.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 71 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  10.02.2020 - 10:20
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 10.02.2020 - 10:25