ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 17 marca 2020 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości usytuowanej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 63-75

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 17 marca 2020 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości usytuowanej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 63-75 Przedmiotem przetargu w formie ustnej licytacji będzie dzierżawa fragmentu działki nr 320, o powierzchni 2,2992 ha, w obrębie geodezyjnym B-46, położonej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 63-75, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1M/00036860/1. Nieruchomość jest własnością Województwa Łódzkiego. Oddawany w dzierżawę fragment działki, o powierzchni 25,00 m2, leży przy jej granicy, wzdłuż ulicy Drewnowskiej i jest podstawą dla nośnika reklamy. Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni gruntu. Czynsz dzierżawny stanowić będzie wartość netto osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT według obowiązujących przepisów. Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres do 31. 10. 2022 roku. Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 13:00. Wadium wynosi 75,00 zł. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 30,00 zł za 1 m2. Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł. Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego dzierżawcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 11 marca 2020 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot przetargu: „Przetarg – Łódź, Drewnowska – dzierżawa. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w dniach od 6 do 11 marca 2020 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw. Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów. Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.02.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 99 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  11.02.2020 - 08:29
//todo move to script