Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w imieniu Województwa Łódzkiego ogłasza na dzień 22 i 24 czerwca 2020 roku przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych, usytuowanych na nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 2

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza na dzień 22 i 24 czerwca 2020 r.

 przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych,

usytuowanych w nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 2;

 

Na nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3241/3, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00027833/9, usytuowany jest kompleks budynków, w tym budynek bursy o numerze ewidencyjnym 3241/2;1, w którym usytuowane są wszystkie lokale będące przedmiotem postępowania przetargowego na najem. Budynek przyłączony jest do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

Przedmiotem przetargu w formie ustnej licytacji będzie najem lokali użytkowych w porządku opisanym poniżej. Lokale przeznaczone są na działalność gospodarczą.

Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki miesięcznego czynszu netto za 1 m2 wynajmowanej powierzchni. Rodzaj i sposób rozliczania pozostałych kosztów opisany jest we wzorze umowy najmu, zawartej w warunkach przetargu, będących integralną częścią ogłoszenia.

Czynsz najmu stanowić będzie iloczyn wylicytowanej miesięcznej stawki najmu netto i powierzchni najmu powiększony o podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Umowy na najem będą zawarte na pięć lat.

 • Przedmiotem przetargu na najem wyznaczonego na dzień 22 czerwca będą:
 • Lokal użytkowy usytuowany na I piętrze budynku, oznaczony numerem 117, o powierzchni 21,91 m2, w tym pomieszczenie niemieszkalne, łazienka i korytarz. Najemca będzie miał prawo korzystania z części korytarza w pobliżu lokalu.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:30.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 25,00 zł za 1 m2.

Wadium wynosi 60,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.

 • Lokal użytkowy usytuowany na I piętrze budynku, oznaczony numerem 122, o powierzchni 22,29 m2, w tym dwa pomieszczenia niemieszkalne i korytarz. Najemca będzie miał prawo korzystania z części korytarza w pobliżu lokalu.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 25,00 zł za 1 m2.

Wadium wynosi 60,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.

 • Lokal użytkowy usytuowany na II piętrze budynku, oznaczony numerem 219-220, o powierzchni 40,55 m2, w tym dwa pomieszczenia niemieszkalne, łazienka, WC i korytarz. Najemca będzie miał prawo korzystania z części korytarza w pobliżu lokalu.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 12:30.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 25,00 zł za 1 m2.

Wadium wynosi 110,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.

 • Przeznaczone do łącznego najmu lokale użytkowe usytuowany na parterze budynku, oznaczone numerami 16, 17 i 22, o łącznej powierzchni 65,50 m2, w tym:
 • pod nr 16, pomieszczenie niemieszkalne, magazynowe i korytarz, łącznie 21,74 m2,
 • pod nr 17, pomieszczenie niemieszkalne, WC i korytarz, łącznie 21,58 m2,
 • pod nr 22, dwa pomieszczenia niemieszkalne i korytarz, łącznie 22,18 m.

Najemca będzie miał prawo korzystania z części korytarza w pobliżu lokalu.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 14:00.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 25,00 zł za 1 m2.

Wadium wynosi 170,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.

 • Przedmiotem przetargu na najem wyznaczonego na dzień 24 czerwca będą:
 • Lokal użytkowy usytuowany na parterze budynku, oznaczony numerem 18, o powierzchni 21,23 m2, w tym pomieszczenie niemieszkalne, WC i korytarz. Najemca będzie miał prawo korzystania z części korytarza w pobliżu lokalu.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:30.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 25,00 zł za 1 m2.

Wadium wynosi 60,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.

 • Lokal użytkowy usytuowany na parterze budynku, oznaczony numerem 19, o powierzchni 21,19 m2, w tym pomieszczenie niemieszkalne, poczekalnia i toaleta z umywalką. Najemca będzie miał prawo korzystania z części korytarza w pobliżu lokalu.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 25,00 zł za 1 m2.

Wadium wynosi 60,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.

 • Przeznaczone do łącznego najmu lokale użytkowe, usytuowane na parterze (lokal 21) i na I piętrze (pozostałe lokale) w budynku bursy, o łącznej powierzchni 169,79 m2, w tym:
 • lokal nr 21, dwa pomieszczenia niemieszkalne, WC i korytarz, łącznie 22,14 m2,
 • lokal nr 114, pomieszczenie niemieszkalne, WC z łazienką i korytarz, łącznie 21,15 m2,
 • lokal nr 115-116, dwa pomieszczenia niemieszkalne, WC, łazienka i korytarz, łącznie 42,72 m2,
 • lokal nr 118, pomieszczenie niemieszkalne, WC i korytarz, łącznie 20,16 m2,
 • lokal nr 119-120, dwa pomieszczenia niemieszkalne, WC, łazienka, pomieszczenie rejestracji i korytarz, łącznie 41,08 m2,
 • lokal nr 121, pomieszczenie niemieszkalne i zaplecze, łącznie 22,54 m2.

Najemca będzie miał prawo korzystania z części korytarza w pobliżu lokali.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 12:30.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 25,00 zł za 1 m2.

Wadium wynosi 430,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.

 • Lokal użytkowy usytuowany na II piętrze budynku, oznaczony numerem 217, o powierzchni 22,19 m2, w tym pomieszczenie niemieszkalne, łazienka i korytarz. Najemca będzie miał prawo korzystania z części korytarza w pobliżu lokalu.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 14:00.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 25,00 zł za 1 m2.

Wadium wynosi 60,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać przelewem z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 16 czerwca 2020 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot przetargu: „Przetarg – Łowicz, lokal(e) nr …”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. Nie ma możliwości wpłaty wadium w siedzibie organizatora przetargu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w dniach od 10 do 16 czerwca 2020 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71.

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia: 12.05.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 115 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  12.05.2020 - 08:30
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 12.05.2020 - 10:49