ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZADU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 29 czerwca 2020 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Łodzi, przy al. Włókniarzy 205

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZADU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza na dzień  29 czerwca 2020 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Łodzi, przy al. Włókniarzy 205

 

            Przedmiotem przetargu w formie ustnej licytacji na dzierżawę jest działka gruntu
o powierzchni 0,0650 ha stanowiąca przedmiot użytkowania wieczystego Województwa Łódzkiego oraz posadowiony na tym gruncie budynek, o powierzchni użytkowej 437,86 m2, będący własnością Województwa Łódzkiego. Nieruchomość położona jest  w Łodzi przy al. Włókniarzy 205, oznaczona w ewidencji nr 15/72, w obrębie P-17 miasta Łodzi, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00294612/4.

Zgodnie z wpisem w dziale III księgi wieczystej LD1M/00294612/4 nieruchomość obciążona jest nieodpłatnymi służebnościami przesyłu na czas nieokreślony, polegającymi na całodobowym prawie dostępu do istniejącej infrastruktury technicznej oraz korzystania
z nieruchomości obciążonej w celu bieżącej eksploatacji, konserwacji, modernizacji i usuwania awarii na rzecz odpowiednio PKP UTRZYMANIE Sp. z o.o. oraz PKP ENERGETYKA S.A.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i gazową.

Przedmiotem licytacji będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Czynsz dzierżawny stanowić będzie wartość netto osiągniętą w przetargu, powiększoną o podatek VAT według obowiązujących przepisów. Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.

Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres trzech lat.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.

Wadium wynosi 400,00 zł

Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 4.000,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 250,00 zł

            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego dzierżawcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia  23 czerwca 2020 roku, do godziny 14:00, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Łódź, Włókniarzy 205”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

            W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które w terminie od dnia 17 do 23 czerwca     2020 r., do godziny 14:00, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg z wpisu do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

            Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.lodzkie.pl.

            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel. 42 205-58-71.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.05.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 136 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  19.05.2020 - 07:57
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 19.05.2020 - 08:49