Zapytania ofertowe - nieaktywne (1567)

15-03-2021 12:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV433.3.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 30 listopada 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Z uwagi na występujące na terenie kraju zagrożenie epidemiczne COVID-19 Zamawiający przewiduje realizację doradztwa w formie zdalnej (telefonicznie lub z wykorzystaniem narzędzi komunikacji online).

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie eksperta wykładowcy - 30%

 • Termin składania ofert *

  6 kwietnia 2021 r.

12-03-2021 15:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowe wykonanie 1 numeru czasopisma samorządowego Województwa Łódzkiego w nakładzie 100 000 egzemplarzy, na który składa się:

  • wykonanie próbnego wydruku (proofy),
  • druk czasopisma w pięciu mutacjach (wymiana pierwszej strony i czterech środkowych stron),
  • oprawa introligatorska – zszycia drutem na 2 zszywki,
  • dostawa całego nakładu do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na terenie Łodzi.
 • Termin wykonania zamówienia *

  Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego zostanie wydane do końca marca 2021 r.

  Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu wydruk próbny (proofy) numeru, który na swój koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni od przekazania materiałów w formie pliku pdf.

  Termin wykonania czasopisma wyniesie do 2 dni od zaakceptowania wydruku próbnego (proofów).

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest złożyć próbkę czasopisma, będącego przedmiotem zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe.

  Próbkę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, Biuro Podawcze (na parterze) do dnia 22.03.2021 r. do godz. 10:00 12:00 (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu próbki do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską) z dopiskiem: Próbka do zapytania ofertowego nr KMII.272.1.2021.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Jakość - 40%

 • Termin składania ofert *

  22.03.2021 r. godz. 10:00

  22.03.2021 r. godz. 12:00

09-03-2021 10:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.4.1.2021.DS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Dostawy będą realizowane sukcesywnie od dnia wykonania pierwszej dostawy, o której mowa w § 4 projektu umowy:
  - do dnia 15.10.2021 w lokalizacjach na terenie miasta Łodzi określonych w części a) Załącznika Nr 2 do niniejszej Umowy.
  - przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy w lokalizacji określonej w części b) Załącznika Nr. 2 do niniejszej umowy lub do wyczerpania wartości zawartej umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1 - Formularz Ofertowy (w formie skanu, zdjęcia itp.)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  30.03.2021 r., godz. 12.00

01-03-2021 13:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASVI.1333.142.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 - projekcie umowy.

  Zamawiający zaleca zainteresowanym przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu zapoznania się z dokumentacją i kodami źródłowymi aplikacji, którymi dysponuje Zamawiający. Z ww. dokumentacją oraz kodami źródłowymi można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź w dni robocze w godzinach jego urzędowania po wcześniejszym umówieniu.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zgodnie z terminami przewidzianymi w Załączniku Nr 1 - projekcie umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu zawiera Załącznik Nr 4.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (za pośrednictwem niniejszej aplikacji) dokumentów z których w sposób jednoznaczny wynikać będzie spełnienie warunków określonych w Załączniku Nr 4.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Zapewnienie dostępności serwerów w środowisku produkcyjnym w skali miesiąca - 40%

  Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawiera Załącznik Nr 3.

 • Termin składania ofert *

  23.03.2021r. do godz. 12:00

01-03-2021 08:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/2/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia..

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź 

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 18.03.2021 r. o godz. 12:00

22-02-2021 19:02

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu: Załącznik Nr 2 - OPZ, Załącznik Nr 4 - Istotne Warunki Zamówienia.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia (jego całościowe rozliczenie) nie może przekroczyć 31.12.2021 roku.

   

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu: Załącznik Nr 3 - Warunki i kryteria

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (Załącznik Nr 1) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie ekspertów: 20%

  Termin realizacji zamówienia: 30%

  Wsparcie eksperckie po wykonaniu zamówienia: 10%

  Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w Załączniku Nr 3 - Warunki i kryteria.

 • Termin składania ofert *

  01.03.2021r. do godz. 12:00

16-02-2021 14:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PM.IV.0441.10.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31 maja 2021 roku. Termin ten uwzględnia:

  • przeprowadzenie dwóch spotkań w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcą,
  • przesłanie rekomendacji firmom biorącym udział w badaniu dojrzałości cyfrowej,
  • przekazanie raportu podsumowującego warsztaty wraz z kwestionariuszem badającym dojrzałość cyfrową i treściami rekomendacji,
  • naniesienie ewentualnych poprawek do raportu.
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  województwo łódzkie (formuła on-line)

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Termin zorganizowania spotkań - 40%

 • Termin składania ofert *

  9.03.2021 r.

04-02-2021 13:02

Świadczenie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego kontroli nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFII.8044.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od daty zwarcia umowy do 30 listopada 2021 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Obszar województwa łódzkiego.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączniku.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Podpisana klauzula informacyjna RODO.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  25 lutego 2021 roku, godzina 16:00

29-01-2021 11:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2630.1.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej z zastrzeżeniem że w przypadku wyczerpania kwoty określonej w § 8 ust. 1 Umowy przed upływem tego terminu Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych wygasa z dniem wyczerpania tej kwoty.

  Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej stanowiących przedmiot niniejszej Umowy nastąpi od dnia 27.04.2021r. do dnia 27.04.2022r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 2 – formularza ofertowego

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  19.02.2021 do godziny 10.00

22-01-2021 10:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIX.45.13.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Świadczenie usług tłumaczenia na język migowy przez osoby biegle posługujące się językiem migowym dla Sieci Punktów Informacji Funduszy Europejskich w województwie łódzkim. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia *

  01.03 – 31.12.2021

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy zgłoszą tłumaczy posiadających minimum Certyfikaty T1 tłumacza migowego wydane przez Polski Związek Głuchych.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku posiadania Certyfikatu T1, ze wskazaniem tłumaczy posiadających ww. certyfikat, którzy będą świadczyć usługi w ramach umowy.
  2. Przedstawienie listy spotkań i szkoleń w 2020 roku, w czasie których wykonawca świadczył usługi tłumaczenia migowego.
  3. Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  liczba tłumaczeń migowych podczas spotkań i szkoleń w 2020 r. - 40%

 • Termin składania ofert *

  15 luty 2021 r. godz. 10.00