Zapytania ofertowe - nieaktywne (1542)

13-04-2021 11:04

Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartej przez Województwo Łódzkie z Operatorem Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. oraz świadczenie usług doradczych.

 

1. Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

3. Termin składania ofert: co najmniej 21 dni.

 

Opis zamówienia i planowany termin realizacji:

1. Sygnatura zapytania ofertowego: IFIV.8065.5.2021

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.5.2021

3. Termin wykonania zamówienia:

- wykonanie kontroli finansowej z audytem, o której mowa w pkt. 1 OPZ - w terminie do 30 czerwca 2021 r.

- świadczenie usług doradczych, o których mowa w pkt. 2 OPZ - w terminie do 30 września 2021 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia: Łódź

5. Warunki udziału w zapytaniu:

Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.5.2021.

6. Wymagane doświadczenie i dokumenty:

Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.5.2021

7. Kryteria oceny ofert: cena (brutto) :

60% cena

40% doświadczenie

 

Termin składania ofert:

Do dnia 5 maja 2021 r. godz. 16:00

 

1. W przypadku, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców zostaną one umieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl

2. Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

3. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

4. Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych umów.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.5.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia:

  - wykonanie kontroli finansowej z audytem, o której mowa w pkt. 1 OPZ - w terminie do 30 czerwca 2021 r.

  - świadczenie usług doradczych, o których mowa w pkt. 2 OPZ - w terminie do 30 września 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.5.2021

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% doświadczenie

 • Termin składania ofert *

  Do dnia 5 maja 2021 r. godz. 16:00

07-04-2021 16:04

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - Załącznik nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 30 czerwca 2021 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  teren Województwa Łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej skan formularza cenowego. Załącznik musi myć wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wypełniony załącznik nr 2 – formularz ofertowy

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  do 28.04.2021 rok do godz. 17:00

30-03-2021 13:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRI.0631.4.2021.AG
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - załącznik nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od maja do 30 czerwca 2021 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Uwaga: Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 2 - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty z uwzgl. zmiany Załącznika Nr 2 z dnia 20.04.2021r.

  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy, Załącznik nr 3 - wykaz usług

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego oraz scan wykazu usług wraz z dowodami określającymi, że usługi zostały wykonane zostały należycie (referencje, poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane). Załączniki muszą być wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  22.04.2021r. do godz. 12:00  29.04.2021r. do godz. 12:00

30-03-2021 13:03

Uwaga: Zamawiający w dniu 07.04.2021 dokonał zmiany treści załączników do zapytania (załącznik nr 1 i nr 2 oraz projekt umowy) - zmiana w załącznikach zaznaczona na czerwono.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do uwzględnienia zmiany z dnia 07.04.2021 i złożenia aktualnej wersji formularza.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRI.0631.5.4.2021.DK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - załącznik nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od maja 2021 r. do dnia 31 października 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Uwaga: Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 2 - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty z uwzgl. zmiany Załącznika Nr 2 z dnia 20.04.2021r.

  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy, Załącznik nr 3 - wykaz usług

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego oraz scan wykazu usług  wraz z dowodami określającymi, że usługi zostały wykonane zostały należycie (referencje, poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane). Załączniki muszą być wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  22.04.2021r. do godz. 12:00  26.04.2021r. do godz. 12:00

30-03-2021 11:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/10/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00

16-03-2021 12:03

Uwaga:

Zmiana terminu składania oferty została wydłużona do 12 kwietnia 2021 do godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/8/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Oprogramowanie powinno być dostarczone w terminie do 14 dni od podpisania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00.

15-03-2021 12:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV433.3.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 30 listopada 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Z uwagi na występujące na terenie kraju zagrożenie epidemiczne COVID-19 Zamawiający przewiduje realizację doradztwa w formie zdalnej (telefonicznie lub z wykorzystaniem narzędzi komunikacji online).

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie eksperta wykładowcy - 30%

 • Termin składania ofert *

  6 kwietnia 2021 r.

12-03-2021 15:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowe wykonanie 1 numeru czasopisma samorządowego Województwa Łódzkiego w nakładzie 100 000 egzemplarzy, na który składa się:

  • wykonanie próbnego wydruku (proofy),
  • druk czasopisma w pięciu mutacjach (wymiana pierwszej strony i czterech środkowych stron),
  • oprawa introligatorska – zszycia drutem na 2 zszywki,
  • dostawa całego nakładu do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na terenie Łodzi.
 • Termin wykonania zamówienia *

  Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego zostanie wydane do końca marca 2021 r.

  Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu wydruk próbny (proofy) numeru, który na swój koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni od przekazania materiałów w formie pliku pdf.

  Termin wykonania czasopisma wyniesie do 2 dni od zaakceptowania wydruku próbnego (proofów).

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest złożyć próbkę czasopisma, będącego przedmiotem zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe.

  Próbkę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, Biuro Podawcze (na parterze) do dnia 22.03.2021 r. do godz. 10:00 12:00 (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu próbki do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską) z dopiskiem: Próbka do zapytania ofertowego nr KMII.272.1.2021.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Jakość - 40%

 • Termin składania ofert *

  22.03.2021 r. godz. 10:00

  22.03.2021 r. godz. 12:00

09-03-2021 10:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.4.1.2021.DS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Dostawy będą realizowane sukcesywnie od dnia wykonania pierwszej dostawy, o której mowa w § 4 projektu umowy:
  - do dnia 15.10.2021 w lokalizacjach na terenie miasta Łodzi określonych w części a) Załącznika Nr 2 do niniejszej Umowy.
  - przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy w lokalizacji określonej w części b) Załącznika Nr. 2 do niniejszej umowy lub do wyczerpania wartości zawartej umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1 - Formularz Ofertowy (w formie skanu, zdjęcia itp.)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  30.03.2021 r., godz. 12.00

01-03-2021 13:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASVI.1333.142.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 - projekcie umowy.

  Zamawiający zaleca zainteresowanym przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu zapoznania się z dokumentacją i kodami źródłowymi aplikacji, którymi dysponuje Zamawiający. Z ww. dokumentacją oraz kodami źródłowymi można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź w dni robocze w godzinach jego urzędowania po wcześniejszym umówieniu.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zgodnie z terminami przewidzianymi w Załączniku Nr 1 - projekcie umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu zawiera Załącznik Nr 4.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (za pośrednictwem niniejszej aplikacji) dokumentów z których w sposób jednoznaczny wynikać będzie spełnienie warunków określonych w Załączniku Nr 4.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Zapewnienie dostępności serwerów w środowisku produkcyjnym w skali miesiąca - 40%

  Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawiera Załącznik Nr 3.

 • Termin składania ofert *

  23.03.2021r. do godz. 12:00