Zapytania ofertowe - nieaktywne (91)

08.12.2022 - 17:28

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0633.55.2022.AB
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *
  • do 28.12.2022 r,
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy,
  • Wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 – Formularz cenowy,
  • Wypełniony i podpisany Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw w celu potwierdzenia warunku udziału w zapytaniu ofertowym.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Termin dostawy 20%

 • Termin składania ofert *

  15.12.2022 r. do godz. 12:00

02.12.2022 - 12:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 10 dni od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  09.12.2022r. godz. 10:00

24.11.2022 - 10:29

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  01.01.2023 - 31.12.2023

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Wykonawca: kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem), dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii, pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia), oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, podpisania "Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych"
  2. Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy – kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem), dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii, pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia), oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, podpisania "Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych".
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 15.12.2022 roku do godz. 16.00

18.11.2022 - 16:44

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.20.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  29.11.2022 roku  - 09.12.2022 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną: załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * cena (brutto) 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  jakość 40%

 • Termin składania ofert *

  28.11.2022 r. godzina 9:00

16.11.2022 - 13:38

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.272.7.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 1 do umowy) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  24.11.2022r. godz. 10:00

03.11.2022 - 15:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/24/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Świadczenie usług hostingu poczty elektronicznej przez okres od 1.01.2023r. do 31.12.2025 r. na zasadach szczegółowo określonych w załączniku nr 1.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego- al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2022 r. o godz. 12:00

25.10.2022 - 13:17

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ŚRI.721.3.77.2022.BK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 30 listopada 2022 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Wypełniony Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • Wypełniony Załącznik nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
  • Wypełniony Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału w zapytaniu ofertowym.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  8.11.2022 r. do godz. 10:00

24.10.2022 - 13:57

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASIV.272.5.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

  Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Ofertę można składać na jedną lub dwie części zamówienia.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (Załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  15.11.2022r. godz. 10:00  22.11.2022r. godz. 10:00

19.10.2022 - 13:42

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/25/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia,

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto Łódź

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca wypełnia arkusz ilościowo – techniczny i składa w formie elektronicznej poprzez aplikację na stronie www. Składana oferta powinna zawierać cenę brutto.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  09.11.2022 godz.12:00

18.10.2022 - 13:17

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/26/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2022 r. o godz. 1200.