Zapytania ofertowe - nieaktywne (1542)

01-03-2021 08:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/2/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia..

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź 

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 18.03.2021 r. o godz. 12:00

22-02-2021 19:02

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu: Załącznik Nr 2 - OPZ, Załącznik Nr 4 - Istotne Warunki Zamówienia.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia (jego całościowe rozliczenie) nie może przekroczyć 31.12.2021 roku.

   

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu: Załącznik Nr 3 - Warunki i kryteria

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (Załącznik Nr 1) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie ekspertów: 20%

  Termin realizacji zamówienia: 30%

  Wsparcie eksperckie po wykonaniu zamówienia: 10%

  Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w Załączniku Nr 3 - Warunki i kryteria.

 • Termin składania ofert *

  01.03.2021r. do godz. 12:00

16-02-2021 14:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PM.IV.0441.10.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31 maja 2021 roku. Termin ten uwzględnia:

  • przeprowadzenie dwóch spotkań w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcą,
  • przesłanie rekomendacji firmom biorącym udział w badaniu dojrzałości cyfrowej,
  • przekazanie raportu podsumowującego warsztaty wraz z kwestionariuszem badającym dojrzałość cyfrową i treściami rekomendacji,
  • naniesienie ewentualnych poprawek do raportu.
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  województwo łódzkie (formuła on-line)

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Termin zorganizowania spotkań - 40%

 • Termin składania ofert *

  9.03.2021 r.

29-01-2021 11:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2630.1.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej z zastrzeżeniem że w przypadku wyczerpania kwoty określonej w § 8 ust. 1 Umowy przed upływem tego terminu Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych wygasa z dniem wyczerpania tej kwoty.

  Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej stanowiących przedmiot niniejszej Umowy nastąpi od dnia 27.04.2021r. do dnia 27.04.2022r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 2 – formularza ofertowego

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  19.02.2021 do godziny 10.00

22-01-2021 10:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIX.45.13.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Świadczenie usług tłumaczenia na język migowy przez osoby biegle posługujące się językiem migowym dla Sieci Punktów Informacji Funduszy Europejskich w województwie łódzkim. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia *

  01.03 – 31.12.2021

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy zgłoszą tłumaczy posiadających minimum Certyfikaty T1 tłumacza migowego wydane przez Polski Związek Głuchych.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku posiadania Certyfikatu T1, ze wskazaniem tłumaczy posiadających ww. certyfikat, którzy będą świadczyć usługi w ramach umowy.
  2. Przedstawienie listy spotkań i szkoleń w 2020 roku, w czasie których wykonawca świadczył usługi tłumaczenia migowego.
  3. Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  liczba tłumaczeń migowych podczas spotkań i szkoleń w 2020 r. - 40%

 • Termin składania ofert *

  15 luty 2021 r. godz. 10.00

21-01-2021 16:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0633.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr  1

 • Termin wykonania zamówienia *

  od dnia podpisania umowy  do 28 grudnia 2021 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź, teren Województwa Łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Wykonawca zobowiązany jest podać adres magazynu oraz przedstawić dokumentację zdjęciową miejsca magazynowania oraz drogi dojazdowej

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 % cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  brak

 • Termin składania ofert *

  11 luty 2021 r.

15-01-2021 14:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.272.1.2021.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  12 miesięcy lub do wyczerpania środków na umowie w zależności co pierwsze nastąpi

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  60% - średnie rozpowszechnienie płatne na terenie Województwa Łódzkiego w miesiącu listopadzie 2020 r.

 • Termin składania ofert *

  05.02.2021 r., godz. 12.00

14-01-2021 12:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/01/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 30 dni od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2020  r. o godz. 1000.

11-01-2021 13:01

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na dostawę licencji programu antywirusowego AS/ASVI/1/2021

1. Czy zamawiający udostępni i usunie hasła zabezpieczające z posiadanego programu antywirusowego, a tam gdzie jest możliwość usunie program za pomocą konsoli zarządzającej programu ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 1.

2. Czy racji tego, iż program ESET Endpoint Protection Advanced, nie obsługuje systemu iOS, zamawiający jest skłonny usunąć ten zapis ?

Zamawiający rezygnuje z wymogu instalacji programu na systemie iOS.

3. Czy zamawiający chce zainstalować ESET Endpoint Protection Advanced, na urządzeniach z systemem Android ? – jeżeli tak, to czy zamawiający jest w stanie mniej więcej oszacować ilość takich urządzeń ??
Wiedza ta jest potrzebna w celu wyliczenia kosztów wdrożenia. Jeśli poprzednie pytanie potwierdza chęć instalacji ESET Endpoint Protection Standard na systemach Android to czy w przypadku małej ilość
urządzeń z systemem Android (do 10 urządzeń) zamawiający wyrazi zgodę na instalację programu antywirusowego przez Państwa przeszkolonego pracownika przy pełnym wsparciu inżyniera
wdrażającego ?

Zamawiający wyraża zgodę na instalację programu na urządzeniach z systemem Android przez przeszkolonego pracownika przy pełnym wsparciu inżyniera wdrażającego.

4. Jakie wersje AV mają Państwo obecnie i czy instalacja ich była wykonywana przez ActivDirectory ? Czy chcą Państwo wykonać instalacje przez samo ActivDirectory czy SCCM (System Center Configuration Manager) jeśli Państwo posiadają ?

Aktualnie posiadany program antywirusowy to Kaspersky Endpoint Security, Zamawiający nie posiada oprogramowania System Center Configuration Manager


5. Czy zamawiający posiada działającą i funkcjonującą konsolę centralnego zarządzania KAV, oraz czy posiada wszystkie hasła dostępowe do zainstalowanych komputerów ? Czy zamawiający przed wdrożeniem zobowiązuje się do wyłączenia wszystkich zabezpieczeń uniemożliwiających deinstalację KAV na stacjach końcowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada działającą konsolę centralnego zarządzania KAV oraz posiada dostępowe do komputerów na których ma zostać zainstalowany program antywirusowy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 "...zamawiający udostępni wykonawcy lub usunie hasła zabezpieczające z posiadanego programu antywirusowego, a tam gdzie będzie taka możliwość usunie program za pomocą konsoli zarządzającej programu."

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/1/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 1200.

07-01-2021 21:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASIV.272.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.12.2021r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 29.01.2021r.  do godz. 12:00