Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach drugiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 11.10.2019 r. do 18.10.2019 r. Dokumenty należy złożyć w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (parter, pok. 15), ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w godzinach 8-16.

Lista podmiotów

 

09.10.2019 - 16:21

Radni Sejmiku

Oświadczenia majątkowe Radnych Sejmiku VI kadencji

Oświadczenia majątkowe Radnych Sejmiku V kadencji

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1179/19 w dniu 22 sierpnia 2019r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji  pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.

Lista podmiotów

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 755/19 w dniu 31 maja 2019 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2019 roku.

Lista podmiotów