Plan Pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2020 rok

P L A N  P R A C Y
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 2020 rok

 

28 STYCZNIA
1. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał wniesionych do Sejmiku Województwa Łódzkiego.

25 LUTEGO
1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2019 rok.
2. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 – 2020, za rok 2019.
3. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, za rok 2019.
4. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020, za rok 2019.
5. Określenie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy o których mowa w art. 46 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku na terenie województwa łódzkiego.

31 MARCA
1. Przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.
2. Sprawozdanie Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczące umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym za 2019 rok.
3. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy
w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020, za rok 2019.
4. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020, za rok 2019.

 28 KWIETNIA
1. Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych za 2019 rok.
2. Informacja o stanie realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”, za rok 2019.
3. Informacja o stanie realizacji Programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”, za rok 2019.
4. Podział środków na zadania samorządu województwa łódzkiego, które mogą być sfinansowane ze środków PFRON na rok 2020.

26 MAJA
1. Rynek pracy w województwie łódzkim w 2019 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020.
3. Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019/2020.

30 CZERWCA
1. Raport o stanie Województwa Łódzkiego za 2019 rok.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2019 rok.
3. Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego Województwa Łódzkiego za 2019 rok.
4. Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej w województwie łódzkim na rok 2019”.
5. Określenie wysokości opłat za zakwaterowanie w burasach wchodzących w skład Zespołów Szkół i Placówek Oświatowych WŁ w Łodzi, Sieradzu, Łowiczu i Tomaszowie Mazowieckim.

LIPIEC PRZERWA WAKACYJNA

25 SIERPNIA
1. Rozpatrzenie projektów uchwał wniesionych do Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie przerwy wakacyjnej.

29 WRZEŚNIA
1. Przyjęcie Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2030.

27 PAŹDZIERNIKA
1. Przyjęcie „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2030”.
2. Przyjęcie „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2030”.
3. Przyjęcie „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2030”.
4. Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na temat planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2019/2020.

24 LISTOPADA
1. Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021.
2. Przyjęcie Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych 2030.
3. Przyjęcie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 2030.

15 GRUDNIA
1. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2. Przyjęcie Budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok.
3. Przyjęcie planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2021 rok.
4. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020, za rok 2019.
5. Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla województwa łódzkiego.
6. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Pobierz załącznik:

Czytany 3010 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  24.12.2019 - 10:49
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 23.01.2020 - 11:57