Porządek obrad XXXII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 22 czerwca 2021 r.

Porządek obrad XXXII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie
     22 czerwca 2021 roku (wtorek), godz. 13.30

       

1. Otwarcie XXXII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Województwa Łódzkiego za 2020 r.:

    5.1. Debata nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2020 r. (Druk Nr 5.1).

    5.2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2) - dyskusja.

6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2020 r.:

6.1.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2020 r., sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2020 r. planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Druk Nr 6.1).

6.2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (Druk Nr 6.2).

6.3. Przedstawienie Uchwały Nr I/61/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2020 r. (Druk Nr 6.3).

6.4.Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2020 (Druk Nr 6.4).

6.5. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za  2020 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego za 2020 r. (Druk Nr 6.5).

6.6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. (Druk Nr 6.6).

6.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem w wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2020 rok (Druk Nr 6.7).

6.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2020 rok (Druk Nr 6.8).

         - wystąpienia klubowe;

         - dyskusja.

7. Rynek pracy w Województwie Łódzkim w 2020 roku (Druk Nr 7).

8. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie łódzkim za rok 2020 (Druk Nr 8).

9. Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym w 2020 roku (Druk Nr 9).

10. Rozpatrzenie projektów uchwał (dyskusja):

10.1. zmieniająca uchwałę nr XX/306/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których  płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19 (Druk Nr 10.1);

10.2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego oraz prawa własności Województwa Łódzkiego, położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 67 (Druk Nr 10.2);

10.3. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach zadania Infrastruktura Turystyczna Plus (Druk Nr 10.3);

10.4. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 10.4);

10.5. zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi (Druk Nr 10.5);

10.6. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.6);

10.7. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021”
(Druk Nr 10.7);

10.8. w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.8)

10.9. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 10.9);

10.10. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.10);

10.11. zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr 10.11);

10.12. w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego konkursu i udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 10.12);

10.13. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030 (Druk Nr 10.13);

10.14. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach (Druk Nr 10.14);

10.15. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach II naboru do programu „Infrastruktura Sportowa Plus” (Druk Nr 10.15).

10.16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze we wsi Nowa Biała (Druk Nr 10.16).

11. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski.

14. Komunikaty.

15. Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał omówionych w punktach: 5.2; 6.7 i 6.8 oraz od 10.1 do 10.16:

5.2. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2);

6.7. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2020 rok
      (Druk Nr 6.7);

6.8.  w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2020 r. (Druk Nr 6.8);

10.1. zmieniająca uchwałę nr XX/306/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15  września 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19 (Druk Nr 10.1);

10.2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego oraz prawa własności Województwa Łódzkiego, położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 67 (Druk Nr 10.2);

10.3. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach zadania  pn. Infrastruktura Turystyczna Plus (Druk Nr 10.3);

10.4. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 10.4);

10.5. zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi (Druk Nr 10.5);

10.6. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.6);

10.7. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania   rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021” (Druk Nr 10.7);

10.8. w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru  firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.8);

10.9. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 10.9);

10.10.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.10);

10.11. zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr 10.11);

10.12. w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego konkursu i udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 10.12);

10.13. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030 (Druk Nr 10.13);

10.14. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach (Druk Nr 10.14);

10.15. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach II naboru do programu „Infrastruktura Sportowa Plus” (Druk Nr 10.15).

10.16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze we wsi Nowa Biała (Druk Nr 10.16).

16. Ogłoszenie wyników głosowań. 

17. Zamknięcie XXXII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.      

Pobierz załącznik:

Czytany 909 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  16.06.2021 - 09:51
Osoba modyfikująca: Monika Szydziak
Ostatnio zmieniany: 23.06.2021 - 14:41