Porządek obrad XXXIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 27 sierpnia 2021 r.

Porządek obrad XXXIV sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 27 sierpnia 2021 roku (piątek), godz. 14:00

 

  1. Otwarcie XXXIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
  2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Dyskusja nad projektami uchwał:

   5.1. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi gminnej Nr 113371E ulicy Białej i części odcinka drogi gminnej Nr 113332E ulicy Mszczonowskiej i ulicy Jerozolimskiej na terenie miasta Rawa Mazowiecka (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028” (Druk Nr 5.2);

5.3. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii i skierowaniu go do zaopiniowania przez Zespół opiniodawczo-doradczy (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie zmiany nazwy szkoły i zespołu (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu (Druk Nr 5.5);

5.6. w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.8);

5.9. w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach (Druk Nr 5.9);

5.10. w sprawie zamiaru przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi (Druk Nr 5.10);

5.11. w sprawie zamiaru przekształcenia Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu (Druk Nr 5.11);

5.12. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego (Druk Nr 5.12)

5.13. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 5.13);

5.14. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.14);

5.15. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 5.15);

5.16. w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2021 i rok 2022 (Druk Nr 5.16);

5.17. w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach (Druk Nr 5.17);

5.18. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031 (Druk Nr 5.18).

6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 w latach 2018-2019 (Druk Nr 6).

7. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10. Komunikaty.

11. Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał od punktu 5.1 do punktu 5.17:

5.1. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi gminnej Nr 113371E ulicy Białej i części odcinka drogi gminnej Nr 113332E ulicy Mszczonowskiej i ulicy Jerozolimskiej na terenie miasta Rawa Mazowiecka (Druk Nr 5.1);

.              5.2. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028” (Druk Nr 5.2);

.          5.3.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii i skierowaniu go do zaopiniowania przez Zespół opiniodawczo-doradczy (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie zmiany nazwy szkoły i zespołu (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu (Druk Nr 5.5);

5.6. w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.8);

5.9. w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach (Druk Nr 5.9);

5.10. w sprawie zamiaru przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi (Druk Nr 5.10);

5.11. w sprawie zamiaru przekształcenia Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu (Druk Nr 5.11);

5.12. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego (Druk Nr 5.12);

5.13. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 5.13);

5.14. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.14);

5.15. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 5.15);

5.16. w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2021 i rok 2022 (Druk Nr 5.16);

5.17. w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach (Druk Nr 5.17);

5.18. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031” (Druk Nr 5.18).

12. Ogłoszenie wyników głosowań.

13. Zamknięcie XXXIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 885 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  23.08.2021 - 10:24
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 30.08.2021 - 10:10