Porządek obrad XL sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 7 grudnia 2021 r.

Porządek obrad XL sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 7 grudnia 2021 roku (wtorek), godz. 14.30       

 

1. Otwarcie XL sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII oraz XXXIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego oraz Budżet Województwa Łódzkiego na 2022 rok:

  • omówienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.1);
  • omówienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.2);
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Łódzkiego na 2022 rok;
  • odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego oraz w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok;
  • dyskusja.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

6.1. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Druk Nr 6.1);

6.2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych (Druk Nr 6.2);

6.3. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 6.3);

6.4. zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr 6.4);

6.5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2020
(Druk Nr 6.5);

6.6. w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. (Druk Nr 6.6);

6.7. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 6.7);

6.8. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.8);

6.9. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.9);

6.10. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.10);

6.11. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.11);

6.12. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.12);

6.13. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Druk Nr 6.13);

6.14. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Druk Nr 6.14);

6.15. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Druk Nr 6.15);

6.16 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.16);

6.17. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.17).

7. Przedstawienie Planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 7).

8. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski.

11. Komunikaty

12. Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał w Druku Nr 5.1, Druku Nr 5.2 oraz od Druku Nr 6.1 do Druku Nr 6.17:

5.1. w sprawie Wieloletniej Prognozy Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.2);

6.1. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Druk Nr 6.1);

6.2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych (Druk Nr 6.2);

6.3. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 6.3);

6.4. zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr 6.4);

6.5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2020 (Druk Nr 6.5);

6.6.w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. (Druk Nr 6.6);

6.7. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego,      zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 6.7);

6.8.zmieniająca uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.8)

6.9.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.9);

6.10.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.10);

6.11.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.11);

6.12.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.12);

6.13. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Druk Nr 6.13);

6.14. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Druk Nr 6.14);

6.15. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Druk Nr 6.15);

6.16. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.16);

6.17. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.17).

13.Ogłoszenie wyników głosowania.

14.Zamknięcie XL sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

 

Pobierz załącznik:

Czytany 781 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  01.12.2021 - 10:26
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 09.12.2021 - 10:41