Porządek obrad XLI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 25 stycznia 2022 r.

Porządek obrad XLI sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 25 stycznia 2022 roku (wtorek), godz.13.30

         

1. Otwarcie XLI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

5.1. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi (Druk Nr 5.2);

5.3. w sprawie utworzenia Biblioteki Pedagogicznej w Zgierzu (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie określenia wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie (Druk Nr 5.5);

5.6. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie określenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.8);

5.9. w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.9);

5.10. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.10);

5.11. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.11).

6. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski.

9. Komunikaty

10. Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał od Druku Nr 5.1. do Druku Nr 5.11.:

5.1. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi (Druk Nr 5.2);

5.3. w sprawie utworzenia Biblioteki Pedagogicznej w Zgierzu (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie określenia wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie (Druk Nr 5.5);

5.6. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie określenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.8)

5.9. w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.9);

5.10. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.10);

5.11.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.11).

11.  Ogłoszenie wyników głosowania.

12. Zamknięcie XLI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 658 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  19.01.2022 - 10:14