Porządek obrad XLIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 29 marca 2022 r.

Porządek obrad XLIV sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 29 marca 2022 roku (wtorek), godz.13.30

           

1. Otwarcie XLIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

5.1. zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi (Druk Nr 5.1);

5.2. zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr 5.2);

5.3. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wieruszów, w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów - Lubczyna (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017- 2020 za 2021 rok (Druk Nr 5.5);

5.6. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2020 za 2021 rok (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017- 2020 za 2021 rok (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 za 2021 rok (Druk Nr 5.8);

5.9.w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach naboru do programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2022 rok (Druk Nr 5.9);

5.10. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.10);

5.11. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.11);

5.12. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.12).

6. Sprawozdanie z działalności komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2021 rok (Druk Nr 6).

7. Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” za rok 2021 (Druk Nr 7).

8. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” za rok 2021
(Druk Nr 8).

9. Sprawozdanie Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania uchwały nr XL/506/17 Sejmiku Województwa z dnia 20 czerwca 2017 r. za 2021 rok (Druk Nr 9).

10. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok (Druk Nr 10).

11. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski.

14. Komunikaty.

15. Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał od Druku Nr 5.1. do Druku Nr 5.12.:

5.1. zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi (Druk Nr 5.1);

5.2. zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr 5.2);

5.3. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wieruszów, w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów - Lubczyna (Druk Nr 5.3);

5.4.w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017- 2020 za 2021 rok (Druk Nr 5.5);

5.6. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2020 za 2021 rok (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017- 2020 za 2021 rok (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 za 2021 rok (Druk Nr 5.8);

5.9. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach naboru do programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2022 rok (Druk Nr 5.9);

5.10. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.10);

5.11. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.11);

5.12 w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.12).

 16. Ogłoszenie wyników głosowania.

           17. Zamknięcie XLIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 670 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  23.03.2022 - 10:44
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 23.03.2022 - 11:01