Porządek obrad XLV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 11 maja 2022 r.

Porządek obrad XLV sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 11 maja 2022 roku (środa), godz. 13.30 

          

1. Otwarcie XLV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

5.1. w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego konkursu i udzielenia w 2022 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania Infrastruktura Turystyczna Plus 2022 (Druk Nr 5.2);

5.3. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.3);

5.4. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.4.);

5.5. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.5).

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Województwie Łódzkim w 2021 roku (Druk Nr 6).

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (Druk Nr 7).

8. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. (Druk Nr 8).

9. Rynek Pracy w Województwie Łódzkim w 2021 roku (Druk Nr 9).

10. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski.

13. Komunikaty.

14. Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał od Druku Nr 5.1. do Druku Nr 5.5.:

5.1. w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego konkursu i udzielenia w 2022 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania Infrastruktura Turystyczna Plus 2022 (Druk Nr 5.2);

5.3. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.3);

         5.4.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.4.);

         5.5. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.5).

        15.  Ogłoszenie wyników głosowania.

        16. Zamknięcie XLV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 799 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  05.05.2022 - 10:09
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 05.05.2022 - 10:24