Porządek obrad XLVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 23 czerwca 2022 r.

Porządek obrad XLVI sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 23 czerwca 2022 roku (czwartek), godz.15.30 

           

1. Otwarcie XLVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu XLV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Województwa Łódzkiego za 2021 r.:

    5.1. Debata nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2021 r. (Druk Nr 5.1).

    5.2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2) - dyskusja.

6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2021 r.:

6.1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2021 r., sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2020 r. planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Druk Nr 6.1).

6.2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (Druk Nr 6.2).

6.3. Przedstawienie Uchwały Nr I/50/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2021 r. (Druk Nr 6.3).

6.4.Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2021 (Druk Nr 6.4).

6.5. Przedstawienie Uchwały Nr 1/06/2022 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za  2021 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego za 2021 r. (Druk Nr 6.5).

6.6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. (Druk Nr 6.6).

6.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem w wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2021 rok (Druk Nr 6.7).

6.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2021 rok (Druk Nr 6.8).

       - wystąpienia klubowe;

       - dyskusja.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał (dyskusja):

7.1. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego (Druk Nr 7.1);

7.2. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2022” (Druk Nr 7.2);

7.3. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych” (Druk Nr 7.3);

7.4. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu„Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” (Druk Nr 7.4);

7.5. w sprawie powierzenia Miastu Pabianice wykonania zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi (Druk Nr 7.5);

7.6. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Skierniewice – miastem na prawach powiatu (Druk Nr 7.6);

7.7. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w 2022 rok II nabór (Druk Nr 7.7);

7.8. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi (Druk Nr 7.8);

7.9. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach (Druk Nr 7.9);

7.10. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 7.10);

7.11. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.11);

7.12. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami LDWN i LN” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Druk Nr 7.12);

7.13. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg miasta Skierniewice o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami LDWN i LN” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Druk Nr 7.13);

7.14. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Druk Nr 7.14);

7.15. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż linii kolejowych województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie” (Druk Nr 7.15);

7.16. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Druk Nr 7.16);

7.17. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Druk Nr 7.17);

1.18. w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy (Druk Nr 7.18);

7.19. w sprawie rozpatrzenia skargi (Druk Nr 7.19);

7.20. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 7.20);

7.21. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” (Druk Nr 7.21);

7.22. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”  (Druk Nr 7.22).

 8. Ocena zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za 2021 rok (Druk Nr 8).

9. Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023”. Stadium 2020-2021. (Druk Nr 9)

10. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski.

13. Komunikaty.

14. Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał omówionych w punktach: 5.2; 6.7 i 6.8 oraz od  7.1 do 7. 22:

5.2.w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2);

6.7.w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem w wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2021 rok (Druk Nr 6.7);

6.8.w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2021 rok (Druk Nr 6.8);

7.1. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej  architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego (Druk Nr 7.1);

7.2. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie  wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2022” (Druk Nr 7.2);

7.3. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych” (Druk Nr 7.3);

7.4. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” (Druk Nr 7.4);

7.5. w sprawie powierzenia Miastu Pabianice wykonania zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi (Druk Nr 7.5);

7.6. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Skierniewice – miastem na prawach powiatu (Druk Nr 7.6);

7.7. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w 2022 rok II nabór (Druk Nr 7.7);

7.8. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi (Druk Nr 7.8);

7.9. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach (Druk Nr 7.9);

7.10. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 7.10);

7.11. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.11);

7.12. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne,
tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami  LDWN i LN” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Druk Nr 7.12);

7.13. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg  miasta Skierniewice o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne,
tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami  LDWN i LN” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Druk Nr 7.13);

7.14. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Druk Nr 7.14);

7.15. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż linii kolejowych województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie” (Druk Nr 7.15);

7.16. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Druk Nr 7.16);

7.17. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Druk Nr 7.17);

7.18. w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy (Druk Nr 7.18);

7.19. w sprawie rozpatrzenia skargi (Druk Nr 7.19);

7.20. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 7.20),

7.21. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” (Druk Nr 7.21);

7.22.w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”  (Druk Nr 7.22).

15. Ogłoszenie wyników głosowań.      

16. Zamknięcie XLVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.    

Pobierz załącznik:

Czytany 817 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  15.06.2022 - 11:21
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 24.06.2022 - 11:15