Porządek obrad XLVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 30 sierpnia 2022 r.

Porządek obrad XLVII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 30 sierpnia 2022 roku (wtorek), godz. 13.00

 

         

1. Otwarcie XLVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał (dyskusja):

5.1. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
(Druk Nr 5.1);

5.2. zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi (Druk Nr 5.2); zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (Druk Nr 5.3);

5.4. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu (Druk Nr 5.4);

5.5. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu (Druk Nr 5.5);

5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej  w Rogowcu (Druk Nr 5.6);

5.7. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek (Druk Nr 5.8);

5.9. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” i udzielenia w 2022 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 5.9);

5.10. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach  „Infrastruktura sołecka na plus” (Druk Nr 5.10);

5.11. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.11);

5.12. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.12);

5.13. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w formie przystąpienia Województwa Łódzkiego do długu (Druk Nr 5.13);

5.14. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.14).

6. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski.

9. Komunikaty.

10. Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał omówionych w punktach: 5.1 do 5.14:

5.1. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi (Druk Nr 5.1);

5.2. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi (Druk Nr 5.2);

5.3 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (Druk Nr 5.3);

5.4. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu (Druk Nr 5.4);

5.5. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu (Druk Nr 5.5);

5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej  w Rogowcu (Druk Nr 5.6);

5.7. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek (Druk Nr 5.8);

5.9. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” i udzielenia w 2022 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.9);

5.10. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach  „Infrastruktura sołecka na plus” (Druk Nr 5.10);

5.11. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.11);

5.12. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.12);

5.13. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w formie przystąpienia Województwa Łódzkiego do długu (Druk Nr 5.13);

5.14. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.14).

11. Ogłoszenie wyników głosowań.      

12. Zamknięcie XLVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.   

Pobierz załącznik:

Czytany 496 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  24.08.2022 - 10:40
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 24.08.2022 - 10:48