Porządek obrad L sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 22 listopada 2022 r.

         Porządek obrad L sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego,

która odbędzie się w siedzibie

Łódzkiego Domu Kultury, ul. gen. Romualda Traugutta 18

w dniu 22 listopada 2022 roku (wtorek), godz. 13.30

      

         

1.Otwarcie L sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie projektów uchwał (dyskusja):

5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych  (Druk Nr 5.2);

5.3 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa łódzkiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie ustanowienia Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego  (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (Druk Nr 5.5);

5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie  eksploatacji instalacji, 

w których następuje spalanie paliw (Druk Nr 5.6);

5.7.w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.7);

5.8. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.8);

5.9. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.9).

6. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 za rok 2020 oraz Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do 2028 za rok 2021 (Druk Nr 6).

7. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiegow okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10. Komunikaty.

11. Głosowanie projektów uchwał omówionych w punktach: 5.1 do 5.9:

5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych  (Druk Nr 5.2);

5.3 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa łódzkiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie ustanowienia Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (Druk Nr 5.5);

5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie  eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.7);

5.8. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.8);

5.9. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.9).

12. Zamknięcie L sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.         

Pobierz załącznik:

Czytany 528 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  16.11.2022 - 11:07
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 16.11.2022 - 11:21