Porządek obrad LVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 25 kwietnia 2023 r.

Porządek obrad LVI sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,
w dniu 25 kwietnia 2023 roku (wtorek), godz. 13.30.

 

1. Otwarcie LVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2022 rok w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach (Druk Nr 5).
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie łódzkim w 2022 roku
    (Druk Nr 6).
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie na 2022 r. (Druk Nr 7).
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
8.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w  ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok (Druk Nr 8.1);
8.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.2);
8.3. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania pn.Infrastruktura Turystyczna Plus 2023 (Druk Nr 8.3);
8.4. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 8.4);
8.5. w sprawie określenia kryteriów oraz punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do burs i internatu, dla których organem prowadzącym jest Województwo Łódzkie (Druk Nr 8.5);
8.6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu z przeznaczeniem na realizację prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza-Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)”, (Druk Nr 8.6);
8.7. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności gruntowej (Druk Nr 8.7);
8.8. zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 8.8);
8.9. w sprawie rozpatrzenia wniosku (Druk Nr 8.9).
9. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Komunikaty.
13. Głosowanie projektów uchwał od Druku Nr 8.1 do Druku Nr 8.9:
8.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok (Druk Nr 8.1);
8.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.2);
8.3. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania pn.Infrastruktura Turystyczna Plus 2023 (Druk Nr 8.3);
8.4. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 8.4);
8.5. w sprawie określenia kryteriów oraz punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do burs i internatu, dla których organem prowadzącym jest Województwo Łódzkie (Druk Nr 8.5);
8.6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu z przeznaczeniem na realizację prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza-Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)”, (Druk Nr 8.6);
8.7. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności gruntowej (Druk Nr 8.7);
8.8. zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 8.8);
8.9. w sprawie rozpatrzenia wniosku (Druk Nr 8.9).
14. Zamknięcie LVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 553 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  19.04.2023 - 10:12
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 19.04.2023 - 10:20