Porządek obrad LVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 27 czerwca 2023 r.


Porządek obrad LVIII sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,
w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek), godz. 14.00

 

1. Otwarcie LVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Województwa Łódzkiego za 2022 r.:
5.1. Debata nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2022 r. (Druk Nr 5.1).
5.2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2) - dyskusja.
6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2022 r.:
6.1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2022 r., sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2022 r. planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Druk Nr 6.1).
6.2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (Druk Nr 6.2).
6.3. Przedstawienie uchwały nr I/48/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2022 r. (Druk Nr 6.3).
6.4. Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2022 (Druk Nr 6.4).
6.5. Przedstawienie uchwały nr 1/06/2023 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego za 2022 r. (Druk Nr 6.5).
6.6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. (Druk Nr 6.6).
6.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2022 r. (Druk Nr 6.7).
6.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2022 r. (Druk Nr 6.8).
 wystąpienia klubowe;
 dyskusja.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał (dyskusja):
7.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 7.1);
7.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.2);
7.3. w sprawie zmiany statutu samorządowej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 7.3);
7.4. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej gminom z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadania polegającego na zakupie i montażu automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej” (Druk Nr 7.4);
7.5. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” (Druk Nr 7.5);
7.6. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” (Druk Nr 7.6);
7.7. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych” (Druk Nr 7.7);
7.8. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców na obszarze województwa łódzkiego (Druk Nr 7.8);
7.9. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Łódzkie, w roku szkolnym 2023/2024 (Druk Nr 7.9);
7.10. w sprawie powierzenia Powiatowi Piotrkowskiemu prowadzenia zadania samorządu województwa z zakresu gospodarowania nieruchomościami (Druk Nr 7.10);
7.11. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (Druk Nr 7.11);
7.12. w sprawie przejęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Wieluń wraz z dotacją celową (Druk Nr 7.12);
7.13. w sprawie rozpatrzenia wniosku (Druk Nr 7.13);
7.14. w sprawie przekazania petycji (Druk Nr 7.14).
8. Ocena zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za 2022 rok (Druk Nr 8).
9. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Komunikaty.
13. Głosowanie projektów uchwał omówionych w punktach: 5.2; 6.7 i 6.8 oraz od 7.1 do 7.14 :
5.2. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2);
6.7. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2022 r. (Druk Nr 6.7).
6.8. w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2022 r. (Druk Nr 6.8).

7.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 7.1);
7.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.2);
7.3. w sprawie zmiany statutu samorządowej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 7.3);
7.4. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej gminom z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadania polegającego na zakupie i montażu automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej” (Druk Nr 7.4);
7.5. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” (Druk Nr 7.5);
7.6. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” (Druk Nr 7.6);
7.7. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych” (Druk Nr 7.7);
7.8. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców na obszarze województwa łódzkiego (Druk Nr 7.8);
7.9. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Łódzkie, w roku szkolnym 2023/2024 (Druk Nr 7.9);
7.10. w sprawie powierzenia Powiatowi Piotrkowskiemu prowadzenia zadania samorządu województwa z zakresu gospodarowania nieruchomościami (Druk Nr 7.10);
7.11. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (Druk Nr 7.11);
7.12. w sprawie przejęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Wieluń wraz z dotacją celową (Druk Nr 7.12);
7.13. w sprawie rozpatrzenia wniosku (Druk Nr 7.13);
7.14. w sprawie przekazania petycji (Druk Nr 7.14).
14. Zamknięcie LVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 503 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  21.06.2023 - 10:18
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 21.06.2023 - 12:54