Porządek obrad LIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 29 sierpnia 2023 r.

Porządek obrad LIX sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego
przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi
w dniu 29 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 13:00
                                                                                        

 

1. Otwarcie LIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał (dyskusja):
5.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 (Druk Nr 5.1.);
5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2.);
5.3. w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2023 i rok 2024 (Druk Nr 5.3.);
5.4. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi (Druk Nr 5.4.);
5.5. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 5.5.);
5.6. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (Druk Nr 5.6.);
5.7. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania (Druk Nr 5.7.);
5.8. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” i udzielenia w 2023 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 5.8.);
5.9. w sprawie projektu Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Winnickim (Ukraina) (Druk Nr 5.9.);
5.10. w sprawie przekazania petycji (Druk Nr 5.10.).
5.11. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.11.);
5.12. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.12.).
6. Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi (Druk Nr 6).
7. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Komunikaty.

11. Głosowanie projektów uchwał omówionych w punktach: od 5.1. do 5.12:
5.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 (Druk Nr 5.1.);
5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2.);
5.3. w sprawie wyboru Firmy Audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2023 i rok 2024 (Druk Nr 5.3.);
5.4. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi (Druk Nr 5.4.);
5.5. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 5.5.);
5.6. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (Druk Nr 5.6.);
5.7. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania (Druk Nr 5.7.);
5.8. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” i udzielenia w 2023 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 5.8.);
5.9. w sprawie projektu Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Winnickim (Ukraina) (Druk Nr 5.9.);
5.10. w sprawie przekazania petycji (Druk Nr 5.10.);
5.11. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.11.);
5.12. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.12.).
12. Zamknięcie LIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 436 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  23.08.2023 - 09:46
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 23.08.2023 - 09:57