Porządek obrad LXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego - 21 listopada 2023 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Porządek obrad LXIII sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego
przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi
w dniu 21 listopada 2023 r. (wtorek), godz. 13.30

 

1. Otwarcie LXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
5.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok (Druk Nr 5.1);
5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2);
5.3. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Winnicką Obwodową Administracją Wojskową (Ukraina), (Druk Nr 5.3);
5.4. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka (Druk Nr 5.4);
5.5. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej (Druk Nr 5.5);
5.6. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 od km 330 + 510 do km 330 + 670 (Druk Nr 5.6);
5.7. w sprawie powierzenia Miastu Pabianice wykonania zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi (Druk Nr 5.7);
5.8 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (Druk Nr 5.8);
5.9 w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi (Druk Nr 5.9);
5.10 w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie łódzkim (Druk Nr 5.10);
5.11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych (Druk Nr 5.11);
5.12. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. (Druk Nr 5.12);
5.13. w sprawie wyboru Przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa w Łodzi (Druk nr 5.13);

5.14. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 5.14);
5.15. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 5.15);
5.16. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 5.16);
5.17. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 5.17);
5.18. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 5.18);
5.19. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji (Druk Nr 5.19);
5.20. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 5.20);

5.21. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 5.21);
5.22. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 5.22);
5.23. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 5.23);
5.24. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 5.24);
5.25. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 5.25);
5.26. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 5.26);
5.27. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 5.27).
6. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Komunikaty.
10. Zamknięcie LXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

 

Czytany 291 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  15.11.2023 - 10:06
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 22.11.2023 - 10:28