Porządek obrad LXVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego - 27 lutego 2024 r.

 

Porządek obrad LXVI sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego
przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi
w dniu 27 lutego 2024 r. (wtorek), godz. 12.00

 

1. Otwarcie LXVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
5.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok (Druk Nr 5.1);
5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2);
5.3. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 5.3);
5.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, położonych w Poddębicach przy ul. Targowej 10 i Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1 (Druk Nr 5.4);
5.5. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Druk Nr 5.5);
5.6. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 20 wraz z prawem własności naniesień posadowionych na tym gruncie na rzecz Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi (Druk Nr 5.6);
5.7. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (Druk Nr 5. 7);
5.8. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych” (Druk Nr 5.8);
5.9. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa PLUS” na 2024 r. (Druk Nr 5.9);
5.10. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania pn. „Infrastruktura Rowerowa na Plus 2024” (Druk Nr 5.10);
5.11. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” (Druk Nr 5.11);
5.12. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” i udzielenia w 2024 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 5.12);
5.13. w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.13);
5.14. w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.14);
5.15. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Druk Nr 5.15);
5.16. w sprawie przekazania petycji (Druk Nr 5.16);
5.17. w sprawie rozpatrzenia skargi (Druk Nr 5.17).
6. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Komunikaty.
10. Zamknięcie LXVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

 

 

Pobierz załącznik:

Czytany 512 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  21.02.2024 - 10:34
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 21.02.2024 - 13:29