Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot publiczny przekazuje co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie, oraz publikuje go na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach drugiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 11.10.2019 r. do 18.10.2019 r. Dokumenty należy złożyć w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (parter, pok. 15), ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w godzinach 8-16.

Lista podmiotów

 

Strona 1 z 10