Wykaz uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 r.

Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł Jednolity identyfikator aktu w Dzienniku Urzędowym
LIV/970/14 13.11.2014 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
LIV/969/14 13.11.2014 r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2014 rok link
LIV/968/14 13.11.2014 r. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwa Łódzkie udziałów w Spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością „Łódzka Kolej Aglomeracyjna”
link
LIV/967/14 13.11.2014 r. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Opoczno na budowę sieci wodociągowej
w m. Białaczów 1 pow. opoczyński
link
LIII/966/14 28.10.2014 r. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim
a Gminą Miasto Skierniewice
link
LIII/965/14 28.10.2014 r. wniosku o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
LIII/964/14 28.10.2014 r. planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków ich czasu trwania zaistniałych przekroczeń akt prawa miejscowego
LIII/963/14 28.10.2014 r. podpisania listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Syczuan (Chińska Republika Ludowa) link
LIII/962/14 28.10.2014 r. zmiany Uchwały Nr XXIX/575/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o. o zmienionej uchwałą Nr XXXIX/733/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz uchwałą Nr XLII/783/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego link
LIII/961/14 28.10.2014 r. uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok  akt prawa miejscowego
LIII/960/14 28.10.2014 r. zmiany uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XLIV/824/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLV/850/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku oraz uchwałą Nr XLVI/863/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku, uchwałą Nr XLVII/876/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014, uchwałą XLIX/897/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 29014 roku, uchwałą Nr L/923/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku, uchwałą Nr LII/938/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku akt prawa miejscowego
LIII/959/14 28.10.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
LIII/958/14 28.10.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
LIII/957/14 28.10.2014 r. zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
akt prawa miejscowego
LIII/956/14 28.10.2014 r. zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 w zakresie zadań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
akt prawa miejscowego
LIII/955/14 28.10.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
LIII/954/14 28.10.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na rok 2014 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami akt prawa miejscowego
LIII/953/14 28.10.2014 r. odmowy zmiany Uchwały Nr LII/1469/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
9 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask
link
LIII/952/14 28.10.2014 r. zmiany uchwały Nr XL/755/13 Sejmiku Województwa łódzkiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie: emisji obligacji Województwa Łódzkiego ( link
LIII/951/14 28.10.2014 r. zmiany uchwały Nr XXXIII/654/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: emisji obligacji Województwa Łódzkiego link
LIII/950/14 28.10.2014 r. zmiany uchwały Nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
30 października 2012 roku w sprawie: emisji obligacji Województwa Łódzkiego
link
LIII/949/14 28.10.2014 r. zmiany uchwały Nr XXVII/526/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2012 roku w sprawie: emisji obligacji Województwa Łódzkiego link
LIII/948/14 28.10.2014 r. zmiany Uchwały Nr XLVII/869/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. zmienionej uchwałą Nr L/918/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/869/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. link
LIII/947/14 28.10.2014 r. likwidacji aglomeracji Zduny wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 43/07 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 września 2007 r. z dnia 19 września 2007 r akt prawa miejscowego
LIII/946/14 28.10.2014 r. wyznaczenia aglomeracji Zelów akt prawa miejscowego
LIII/945/14 28.10.2014 r. zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia   2013 roku w sprawie: programu ochrony powietrza  dla strefy w województwie łódzkim
w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002,
link
LIII/944/14 28.10.2014 r. zmiany Uchwały Nr XX/528/08 Sejmiku Województwa Łódzkiegoz dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie: utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej o nazwie ”Centrum Obsługi Przedsiębiorcy” link
LIII/943/14 28.10.2014 r. przyjęcia „Kryteriów ustalenia kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa łódzkiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.” link
LIII/942/14 28.10.2014 r. przyjęcia regulaminu przyznawania nagród zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. link
LIII/941/14 28.10.2014 r. przyjecia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiagneli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym link
LII/940/14 30.09.2014 r. uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego link
LII/939/14 30.09.2014 r. upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia czynności zmierzających do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2014 rok link
LII/938/14 30.09.2014 r. zmiany uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XLIV/824/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLV/850/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/863/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku, uchwałą Nr XLVII/876/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014 roku, uchwałą Nr XLIX/897/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku oraz uchwałą Nr L/923/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku akt prawa miejscowego
LII/937/14 30.09.2014 r.  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
LII/936/14 30.09.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
LII/935/14 30.09.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie  zadań własnych akt prawa miejscowego
LII/934/14 30.09.2014 r. przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” akt prawa miejscowego
LII/933/14 30.09.2014 r. przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców” akt prawa miejscowego
LII/932/14 30.09.2014 r.  zmiany uchwały nr XLV/843/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Zgierzu zmienionej uchwałą nr XLVII/867/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 26 maja 2014 r.
akt prawa miejscowego
LII/931/14 30.09.2014 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu, przy ulicy Wojska Polskiego 73, za cenę obniżoną link
LII/930/14 30.09.2014 r. ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej w Teodorach akt prawa miejscowego
LII/929/14 30.09.2014 r. zmiany uchwały Nr XXXVI/706/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej
w Leźnicy Wielkiej
akt prawa miejscowego
LII/928/14 30.09.2014 r. przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012-2015 z lat 2012-2013”. link
L/927/14 26.08.2014 r. zmian w Uchwale Nr XXI/370/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr : XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 roku, XXIX/708/08 z dnia 8 lipca 2008 roku, XXXVII/1053/09 z dnia 10 marca 2009 roku, XXXVIII/1063/09 z dnia 31 marca 2009 roku, XLIX/1455/09, XLIX/1456/09, XLIX/1457/09, XLIX/1458/09, XLIX/1459/09, XLIX/1460/09 i XLIX/1461/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku, LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 roku, LIV/1524/10 z dnia 19 kwietnia 2010 roku, LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku, IV/86/11 z dnia 8 lutego 2011 roku oraz XIV/238/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, XXIII/431/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r. XXIII/432/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r. i XXXII/643/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. link
L/926/14 26.08.2014 r. podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych link
L/925/14 26.08.2014 r. zmiany Uchwały Nr II/17/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/299/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu, Uchwałą Nr XXXI/675/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
L/924/14 26.08.2014 r. zmiany Uchwały Nr II/16/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, zmienionej Uchwałą Nr III/67/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Uchwałą Nr XVIII/298/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia link
L/923/14 26.08.2014 r. zmiany uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XLIV/824/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLV/850/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/863/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku, uchwałą Nr XLVII/876/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014 roku oraz uchwałą Nr XLIX/897/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku akt prawa miejscowego
L/922/14 26.08.2014 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
L/921/14 26.08.2014 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
L/920/14 26.08.2014 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
L/919/14 26.08.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmiany uchwały Nr XLIII/793/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIV/820/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku,  uchwałą Nr XLV/846/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/859/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/860/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku oraz uchwałą Nr XLIX/892/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku akt prawa miejscowego
L/918/14 26.08.2014 r. zmiany Uchwały Nr XLVII/869/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. link
L/917/14 26.08.2014 r. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. link
L/916/14 26.08.2014 r. zmiany Uchwały Nr XLII/1139/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
16 czerwca 2009 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Województwa Łódzkiego
link
L/915/14 26.08.2014 r. przystąpienia Województwa Łódzkiego do inicjatywy zagranicznej pn. „Inicjatywa Awangarda. Nowy wzrost poprzez inteligentną specjalizację” (ang. „Vanguard Initiative for New Growth by Smart Specialisation” link
L/914/14 26.08.2014 r. zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu link
L/913/14 26.08.2014 r. zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu link
L/912/14 26.08.2014 r. zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu link
L/911/14 26.08.2014 r.  zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu link
L/910/14 26.08.2014 r. rozstrzygnięcia skargi na działanie Zarządu Województwa Łódzkiego w związku
z niewyłonieniem do dofinansowania projektu o numerze wniosku WND-RPLD.03.02.00-00-298/12 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
link
L/909/14 26.08.2014 r. zmiany uchwały Nr XXXI/614/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
18 grudnia 2012 r. w sprawie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
akt prawa miejscowego
L/908/14 26.08.2014 r. likwidacji aglomeracji Domaniewice wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 13/08   Wojewody Łódzkiego z dnia 30 maja 2008 r. akt prawa miejscowego
L/907/14 26.08.2014 r. wyznaczenie aglomeracji Łódź link
L/906/14 26.08.2014 r. wyznaczenia aglomeracji Gorzkowice akt prawa miejscowego
L/905/14 26.08.2014 r. wyznaczenia aglomeracji Błaszki akt prawa miejscowego
L/904/14 26.08.2014 r wyznaczenia aglomeracji Krośniewice akt prawa miejscowego
L/903/14 26.08.2014 r wystosowania apelu do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o ogłoszenie dnia 1 września Międzynarodowym  Dniem Pamięci Cywilnych Ofiar Konfliktów Zbrojnych i Aktów Terroryzmu link
XLIX/902/14 24.06.2014 r. określenia przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków akt prawa miejscowego
XLIX/901/14 24.06.2014 r. określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. link
XLIX/900/14 24.06.2014 r. przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego” akt prawa miejscowego
XLIX/899/14 24.06.2014 r zmiany uchwały nr XXI/374/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie: połączenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałówce i Gimnazjum Specjalnego w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym  Rehabilitacyjno-Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieciw Rafałówce w Zespół Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno-Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce akt prawa miejscowego
XLIX/898/14 24.06.2014 r. zmiany uchwały nr XL/747/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach pedagogicznych, w bibliotekach zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych, nauczycieli konsultantów zatrudnionych w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, nauczycieli szkół dla dorosłych i systemu kształcenia na odległość, nauczycieli zatrudnionych w kolegium pracowników służb społecznych, nauczycielskich kolegiach języków obcych oraz nauczycieli psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i bursach, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli, bursach, ośrodkach doskonalenia nauczycieli oraz zasady zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć, dydaktycznych w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość akt prawa miejscowego
XLIX/897/14 24.06.2014 r. zmiany uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XLIV/824/14 Sejmiku Województwa Łódzkiegoz dnia 10 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLV/850/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/863/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 29 kwietnia 2014 roku oraz uchwałą Nr XLVII/876/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014 roku
akt prawa miejscowego
XLIX/896/14 24.06.2014 r zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XLIX/895/14 24.06.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XLIX/894/14 24.06.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XLIX/893/14 24.06.2014 r zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XLIX/892/14 24.06.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zmiany uchwały Nr XLIII/793/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIV/820/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLV/846/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/859/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku oraz uchwałą Nr XLVI/860/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku akt prawa miejscowego
XLIX/891/14 24.06.2014 r. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 akt prawa miejscowego
XLIX/890/14 24.06.2014 r. połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej mających różne podmioty tworzące poprzez włączenie Wojewódzkiego Centrum Ortopedii
i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi w strukturę organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnego Szpitala Weteranów
link
XLIX/889/14 24.06.2014 r. zmiany Uchwały Nr XXXV/683/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu oraz Łowickiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu akt prawa miejscowego
XLIX/888/14 24.06.2014 r. zmiany Uchwały Nr XXXV/682/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Sieradzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzkiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu akt prawa miejscowego
XLIX/887/14 24.06.2014 r. zmiany Uchwały Nr VI/124/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych
w Łodzi, zmienionej uchwałą Nr X/164/11 SWŁ z dnia 24 maja 2011 r.
akt prawa miejscowego
XLIX/886/14 24.06.2014 r. zmiany Uchwały Nr VI/123/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim, zmienionej uchwałą nr X/163/11 SWŁ z dnia
24 maja 2011 r.
akt prawa miejscowego
XLIX/885/14 24.06.2014 r. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47 akt prawa miejscowego
XLIX/884/14 24.06.2014 r. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7. akt prawa  miejscowego
XLIX/883/14 24.06.2014 r. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. G. Narutowicza 122. akt prawa miejscowego
XLIX/882/14 24.06.2014 r. określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad
3 000 000 pojazdów rocznie”
akt prawa miejscowego
XLIX/881/14 24.06.2014 r. przyjęcia propozycji planu aglomeracji Żychlin. link
XLIX/880/14 24.06.2014 r. zmiany uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 zmienionej uchwałą Nr XXXV/687/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XLI/765/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2013 r. oraz uchwałą Nr XLV/834/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 r. akt prawa miejscowego
XLIX/879/14 24.06.2014 r. zmiany Uchwały Nr VII/61/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. link
XLIX/878/14 24.06.2014 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego za 2013 rok link
XLIX/877/14 24.06.2014 r zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2013 rok akt prawa miejscowego
XLVII/876/14 26.05.2014 r. zmiany uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XLIV/824/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLV/850/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku oraz uchwałą Nr XLVI/863/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku link
XLVII/875/14 26.05.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XLVII/874/14 26.05.2014 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XLVII/873/14 26.05.2014 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XLVII/872/14 26.05.2014 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
XLVII/871/14 26.05.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
XLVII/870/14 26.05.2014 r. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za
I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2014 roku planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
link
XLVII/869/14 26.05.2014 r. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. link
XLVII/868/14 26.05.2014 r. określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
w odniesieniu do wojewódzkiego regularnego przewozu osób realizowanego przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” Sp. z o.o.
akt prawa miejscowego
XLVII/867/14 26.05.2014 r. zmiany Uchwały Nr XLV/843/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu akt prawa miejscowego
XLVII/866/14 26.05.2014 r. zmiany Uchwały Nr XLV/842/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: utworzenia Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu akt prawa miejscowego
XLVI/865/14 29.04.2014 r. wniosku o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XLVI/864/14 29.04.2014 r. rozstrzygnięcia skargi mieszkańców wsi Wólka na niewłaściwe działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w związku z podtapianiem gospodarstw położonych przy drodze wojewódzkiej Nr 703 link
XLVI/863/14 29.04.2014 r. zmiany uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XLIV/824/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 10 lutego 2014 roku oraz uchwałą Nr XLV/850/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku
akt prawa miejscowego
XLVI/862/14 29.04.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XLVI/861/14 29.04.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XLVI/860/14 29.04.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego KapitałLudzki oraz zmiany uchwały Nr XLIII/793/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIV/820/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku oraz uchwałą Nr XLV/846/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku akt prawa miejscowego
XLVI/859/14 29.04.2014r. zmiany uchwały Nr XLV/846/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany uchwały Nr XLIII/793/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIV/820/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku akt prawa miejscowego
XLVI/858/14 29.04.2014 r. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2014 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
XLVI/857/14 29.04.2014r. podziału obszaru Województwa Łódzkiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręg akt prawa miejscowego
XLVI/856/14 29.04.2014r. udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych link
XLVI/855/14 29.04.2014 r. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.
link
XLVI/854/14 29.04.2014 r. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.
link
XLVI/853/14 29.04.2014 r. zaopiniowania projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawach zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych link
XLVI/852/14 29.04.2014r. przyjęcia informacji o stanie realizacji Programu wieloletniego współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013:
link
XLVI/851/14 29.04.2014r. przyjęcia informacji o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013: link
XLV/850/14 31.03.2014r. zmiany uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XLIV/824/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 10 lutego 2014 roku
akt prawa miejscowego
XLV/849/14 31.03.2014r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XLV/848/14 31.03.2014r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 roku w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XLV/847/14 31.03.2014 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XLV/846/14 31.03.2014 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany uchwały Nr XLIII/793/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIV/820/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku akt prawa miejscowego
XLV/845/14 31.03.2014r. wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej Województwa Łódzkiego, położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Szadkowskiej 6c, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. link
XLV/844/14 31.03.2014r. utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu akt prawa miejscowego
XLV/843/14 31.03.2014r. utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu akt prawa miejscowego
XLV/842/14 31.03.2014r. utworzenia Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu akt prawa miejscowego
XLV/841/14 31.03.2014r. przyjęcia propozycji planu aglomeracji Krośniewice link
XLV/840/14 31.03.2014r. przyjęcia propozycji planu aglomeracji Gorzkowice link
XLV/839/14 31.03.2014r. likwidacji aglomeracji Gmina Ozorków wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 18/08 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2008 roku akt prawa miejscowego
XLV/838/14 31.03.2014 r. ustalenia oznaczeń powiatów dla oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb akt prawa miejscowego
XLV/837/14 31.03.2014 r. określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2014 roku na terenie województwa łódzkiego akt prawa miejscowego
XLV/836/14 31.03.2014 r. zmiany uchwały Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie akt prawa miejscowego
XLV/835/14 31.03.2014 r. uzgodnienia podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodów znajdujących się na terenie województwa łódzkiego link
XLV/834/14 31.03.2014 r. zmiany uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie: wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, zmienionej uchwałą Nr XXXV/687/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku oraz uchwałą Nr XLI/765/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2013 roku akt prawa miejscowego
XLV/833/14 31.03.2014 r. zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno-Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce oraz wchodzącego w jego skład Gimnazjum Specjalnego w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno-Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci
w Rafałówce.
akt prawa miejscowego
XLV/832/14 31.03.2014 r. przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych, za 2013 rok. link
XLV/831/14 31.03.2014 r. podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych link
XLV/830/14 31.03.2014 r. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy
w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013.
link
XLV/829/14 31.03.2014. r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015. link
XLV/828/14 31.03.2014 r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015. link
XLV/827/14 31.03.2014 r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. link
XLIV/826/14 10.02.2014 r. wyznaczenia aglomeracji Radomsko akt prawa miejscowego
XLIV/825/14 10.02.2014 r. otworzenia Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu, prowincja Syczuan, Chińska Republika Ludowa link
XLIV/824/14 10.02.2014 r. zmiany Uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLIV/823/14 10.02.2014 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XLIV/822/14 10.02.2014 r. zmian budżetu województwa łódzkiewgo na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XLIV/821/14 10.02.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadan realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XLIV/820/14 10.02.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr XLIII/793/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2014 rok akt prawa miejscowego
XLIV/819/14 10.02.2014 r. przyjęcia propozycji planu aglomeracji Łódź link cz.1
link cz.2
link cz.3
XLIV/818/14 10.02.2014 r. wyznaczenia aglomeracji Miasta – Zlewnia Opoczno akt prawa miejscowego
XLIV/817/14 10.02.2014 r. przyjęcia propozycji planu aglomeracji Błaszki link
XLIV/816/14 10.02.2014 r. zmiany Uchwały Nr XXXIII/650/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego” akt prawa miejscowego
XLIV/815/14 10.02.2014 r. przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego” akt prawa miejscowego
XLIV/814/14 10.02.2014 r. zmiany Uchwały Nr LXI/1688/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2011 – 2015” link
XLIV/813/14 10.02.2014 r. zmiany Uchwały Nr XLII/1139/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Województwa Łódzkiego link
XLIV/812/14 10.02.2014 r. przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020 link
XLIV/811/14 10.02.2014 r. przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 link@import "../examples_support/syntax/css/shCore.css"; Wykaz uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego podjętych w 2013 r.
 

Czytany 27456 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  05.02.2013 - 12:21
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 27.02.2019 - 08:28