Plan Pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2019 rok

P L A N   P R A C Y
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na 2019 rok

 

29 STYCZNIA
1.    Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019”,
2.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2018 rok.

26 LUTEGO
1.  Określenie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy, o których mowa w art.46 ust.8 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, oraz rejonizacji tych upraw  w 2019 roku na terenie województwa łódzkiego,
2.  Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.
 
26 MARZEC
1.    Sprawozdanie Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczące umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym za 2018 rok,
2.    Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 – 2020”,
3.    Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020”,
4.    Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”,
5.    Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020”,
6.    Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020”.

30 KWIETNIA
1.    Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich,
2.    Informacja  o stanie bezpieczeństwa w Województwie Łódzkim za 2018 rok,
3.    Sprawozdanie z działalności komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2018 rok,
4.    Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2018 rok w: Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim,
5.    Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych za 2018 rok,
6.    Informacja o stanie realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.

28 MAJA
1.    Rynek pracy w województwie łódzkim – analiza sytuacji w 2018 roku,
2.    Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2018/2019,
3.    Raport o stanie Województwa za 2018 rok.

25 CZERWCA
1.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego  za 2018 rok
2.    Informacja na temat nieruchomości Województwa Łódzkiego i sposobu gospodarowania nimi w 2018 roku przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
3.    Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej w województwie łódzkim”,
 
  
LIPIEC    PRZERWA WAKACYJNA
 
27 SIERPNIA
1.    Rozpatrzenie projektów uchwał wniesionych do Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie przerwy wakacyjnej.

24 WRZEŚNIA
1.    Informacja nt. oświadczeń majątkowych złożonych za 2018 rok,
2.    Uchwała w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego,
3.    Ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego w 2018 roku.

29 PAŹDZIERNIKA
1.    Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na temat planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019/2020,
2.    Informacja o realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2018/2019.

26 LISTOPAD
1.    Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

19 GRUDNIA
1.    Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030,
2.    Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej 2020 za rok 2018,
3.    Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego,
4.    Przyjęcie budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok,
5.    Przyjęcie planu Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2020 rok.
 

Pobierz załącznik:

Czytany 1849 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  20.12.2018 - 13:56
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 23.01.2020 - 11:56