Uchwały VI Kadencji Sejmiku


       
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł Jednolity identyfikator aktu w Dzienniku Urzędowym
III/54/19 29.01.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec agresji i nawoływania do nienawiści w życiu publicznym link
III/53/19 29.01.2019 w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi Pana Marcina Bugajskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. na uchwałę Nr II/13/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
III/52/19 29.01.2019 w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi z dnia 26 grudnia 2018 r. na bezczynność Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie braku odpowiedzi na wniosek dotyczący utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania przy ulicy Zgierskiej w Łodzi link
III/51/19 29.01.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku ulicy Zgierskiej pokrywającym się z przebiegiem drogi krajowej nr 91, od północnej granicy miasta do skrzyżowania z Aleją Włókniarzy link
III/50/19 29.01.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrekcję Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 w związku z nieczynnym punktem informacji internetowej i brakiem rejestracji opłat za parkowanie na terenie szpitala link
III/49/19 29.01.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Łódzkiego w związku z niegospodarnością przy wydatkowaniu środków finansowych pochodzących z pomocy Unii Europejskiej w związku z nieczynnym dnia 20 listopada 2018 r. internetowym punktem informacyjnym usytuowanym w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 link
III/48/19 29.01.2019 w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi link
III/47/19 29.01.2019 w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach link
III/46/19 29.01.2019 w sprawie powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 link
III/45/19 29.01.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi link
III/44/19 29.01.2019 zmieniająca Uchwałę  Nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 akt prawa miejscowego
III/43/19 29.01.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok akt prawa miejscowego
III/42/19 29.01.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
II/41/18 18.12.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania  nagród zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym link
II/40/18 18.12.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym link
II/39/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
II/38/18 18.12.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
akt prawa miejscowego
II/37/18 18.12.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok akt prawa miejscowego
II/36/18 18.12.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego akt prawa miejscowego
II/35/18 18.12.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 za rok 2017 link
II/34/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr LV/691/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem  stypendia dla najzdolniejszych” akt prawa miejscowego
II/33/18 18.12.2018 w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej link
II/32/18 18.12.2018 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego do dokonywania czynności związanych z udzielaniem delegacji służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego link
II/31/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
II/30/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
II/29/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego,
Gospodarki i Bezpieczeństwa
link
II/28/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów link
II/27/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej link
II/26/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji link
II/25/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
II/24/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
II/23/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
II/22/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki
i Bezpieczeństwa
link
II/21/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów link
II/20/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
II/19/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej link
II/18/18 18.12.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  link
II/17/18 18.12.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
II/16/18 18.12.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
II/15/18 18.12.2018 w sprawie powołanie składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
II/14/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
II/13/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki
i Bezpieczeństwa
link
II/12/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów link
II/11/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
II/10/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
I/9/18 22.11.2018 wybór Członka Zarządu Województwa Łódzkiego link
I/8/18 22.11.2018 wybór Członka Zarządu Województwa Łódzkiego link
I/7/18 22.11.2018 wybór Wicemarszałka Województwa Łódzkiego link
I/6/18 22.11.2018 wybór Wicemarszałka Województwa Łódzkiego link
I/5/18 22.11.2018 ustalenie wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Łódzkiego link
I/4/18 22.11.2018 wybór Marszałka Województwa Łódzkiego link
I/3/18 22.11.2018 wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego link
I/2/18 22.11.2018 wybór Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Łódzkiego link
I/1/18 22.11.2018 wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego link

 

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji