Uchwały VI Kadencji Sejmiku

 

Numer uchwałyData uchwaleniaTytułJednolity identyfikator aktu w Dzienniku Urzędowym
LXVIII/776/24 23.04.24 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
LXVIII/775/24 23.04.24 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi akt prawa miejscowego
LXVIII/774/24 23.04.24 zmieniająca Statut  Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi akt prawa miejscowego
LXVIII/773/24 23.04.24 zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim akt prawa miejscowego
LXVIII/772/24 23.04.24 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LXVIII/771/24 23.04.24 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego  2021-2027, zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich
link
LXVII/770/24 26.03.24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej link
LXVII/769/24 26.03.24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus" link
LXVII/768/24 26.03.24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus" link
LXVII/767/24 26.03.24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Świetlica sołecka na plus" link
LXVII/766/24 26.03.24 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku link
LXVII/765/24 26.03.24 w sprawie przyjęcia  raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Łódzkiego 2025 za 2023 rok link
LXVII/764/24 26.03.24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024” link
LXVII/763/24 26.03.24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, przeznaczonej na realizację działań z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób w ramach zadania  „Zdrowe Łódzkie na plus” link
LXVII/762/24 26.03.24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac  przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego link
LXVII/761/24 26.03.24 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  link
LXVII/760/24 26.03.24 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok link
LXVI/759/24 27.02.24 w sprawie przyjęcie stanowiska sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie obrony polskiego rolnictwa link
LXVI/758/24 27.02.24 w sprawie rozpatrzenia  skargi link
LXVI/757/24 27.02.24 w sprawie przekazania petycji link
LXVI/756/24 27.02.24 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi link
LXVI/755/24 27.02.24 w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Województwa Łódzkiego link
LXVI/754/24 27.02.24 w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Województwa Łódzkiego link
LXVI/753/24 27.02.24 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” i udzielenia w 2024 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków województwa łódzkiego link
LXVI/752/24 27.02.24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie  zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” link
LXVI/751/24 27.02.24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania  pn. „Infrastruktura  Rowerowa na Plus 2024” link
LXVI/750/24 27.02.24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu  „Infrastruktura sportowa PLUS” na 2024 r. link
LXVI/749/24 27.02.24

w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych”

link
LXVI/748/24 27.02.24 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie link
LXVI/747/24 27.02.24 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 20 wraz z prawem własności naniesień posadowionych na tym gruncie na rzecz Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi link
LXVI/746/24 27.02.24 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków akt prawa miejscowego
LXVI/745/24 27.02.24 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, położonych w Poddębicach przy ul. Targowej 10 i Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1 link
LXVI/744/24 27.02.24 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu akt prawa miejscowego
LXVI/743/24 27.02.24 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LXVI/742/24 27.02.24 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań  realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok akt prawa miejscowego
LXV/741/24 23.01.24 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
LXV/740/24 23.01.24 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
LXV/739/24 23.01.24 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
LXV/738/24 23.01.24 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
link
LXV/737/24 23.01.24 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu
i Finansów    
link
LXV/736/24 23.01.24 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu
i Finansów 
link
LXV/735/24 23.01.24 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji  Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030   akt prawa miejscowego
LXV/734/24 23.01.24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Tomaszów Mazowiecki
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim
link
LXV/733/24 23.01.24 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  link
LXV/732/24 23.01.24 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok
w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zadań  realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok
akt prawa miejscowego
LXIV/731/23 19.12.23 w sprawie rozpatrzenia skargi link
LXIV/730/23 19.12.23 w sprawie rozpatrzenia skargi link
LXIV/729/23 19.12.23 w sprawie rozpatrzenia skargi link
LXIV/728/23 19.12.23 w sprawie przekazania petycji link
LXIV/727/23 19.12.23 w sprawie rozpatrzenia skargi link
LXIV/726/23 19.12.23 w sprawie rozpatrzenia skargi link
LXIV/725/23 19.12.23 w sprawie rozpatrzenia skargi link
LXIV/724/23 19.12.23 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie link
LXIV/723/23 19.12.23 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie link
LXIV/722/23 19.12.23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku link
LXIV/721/23 19.12.23 w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu, na jaki oddano w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi nieruchomości położone w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 61/63
i ul. Tymienieckiego 18
link
LXIV/720/23 19.12.23 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LXIV/719/23 19.12.23 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok
w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok
akt prawa miejscowego
LXIV/718/23 19.12.23 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok akt prawa miejscowego
LXIV/717/23 19.12.23

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego

link
 LXIII/716/23 21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
  LXIII/715/23  21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów  link
  LXIII/714/23  21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa  link
  LXIII/713/23  21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  link
  LXIII/712/23  21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
 link
 LXIII/711/23   21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej  link
 LXIII/710/23  21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
 LXIII/709/23  21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej  link
 LXIII/708/23  21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji   link
 LXIII/707/23  21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa  link
 LXIII/706/23  21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska   link
 LXIII/705/23  21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów   link
 LXIII/704/23  21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
  LXIII/703/23   21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu    link
  LXIII/702/23   21.11.23 w sprawie wyboru Przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa  w Łodzi link
 LXIII/701/23  21.11.23  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r
 akt prawa miejscowego
LXIII/700/23 21.11.23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych link
LXIII/699/23 21.11.23 w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie łódzkim  akt prawa miejscowego
LXIII/698/23 21.11.23 w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi  link
LXIII/697/23 21.11.23 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi  akt prawa miejscowego
LXIII/696/23 21.11.23 w sprawie powierzenia Miastu Pabianice wykonania zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi  link
LXIII/695/23 21.11.23 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 od km 330 + 510 do km 330 + 670  akt prawa miejscowego
LXIII/694/23 21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej  akt prawa miejscowego
LXIII/693/23 21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka  akt prawa miejscowego
LXIII/692/23 21.11.23 w sprawie zawarcia Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Winnicką Obwodową Administracją Wojskową (Ukraina),  link
LXIII/691/23 21.11.23 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego    link
LXIII/690/23 21.11.23 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok  akt prawa miejscowego
LXII sesja SWŁ 14.11.23    
LXI/689/23 24.10.23 w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi link
LXI/688/23 24.10.23 w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji podmiotowych i celowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi akt prawa miejscowego
LXI/687/23 24.10.23 zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi akt prawa miejscowego
LXI/686/23 24.10.23 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w formie przystąpienia Województwa Łódzkiego do długu link
LXI/685/23 24.10.23 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego   link
LXI/684/23 24.10.23 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok akt prawa miejscowego
LX/683/23 06.10.23 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
LX/682/23 06.10.23 w sprawie przyznania Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury link
LX/681/23 06.10.23 w sprawie rozpatrzenia petycji link
LX/680/23 06.10.23 w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi powiatowej bez numeru w Skierniewicach akt prawa miejscowego
LX/679/23 06.10.23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku link
LX/678/23 06.10.23 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Radzie Seniorów Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
LX/677/23 06.10.23 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
akt prawa miejscowego
LX/676/23 06.10.23 w sprawie nadania statutu Centrum Obsługi Przedsiębiorcy akt prawa miejscowego
LX/675/23 06.10.23 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  link
LIX/674/23 29.08.23 w sprawie rozpatrzenia petycji link
LIX/673/23 29.08.23 w sprawie rozpatrzenia petycji link
LIX/672/23 29.08.23 w sprawie przekazania petycji link
LIX/671/23 29.08.23 w sprawie projektu Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Winnickim (Ukraina) link
LIX/670/23 29.08.23 w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” i udzielenia
w 2023 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego
link
LIX/669/23 29.08.23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania link
LIX/668/23 29.08.23 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
akt prawa miejscowego
LIX/667/23 29.08.23 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu akt prawa miejscowego
LIX/666/23 29.08.23 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi akt prawa miejscowego
LIX/665/23 29.08.23 w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2023 i rok 2024 link
LIX/664/23 29.08.23 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LIX/663/23 29.08.23 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla  Łódzkiego 2021 – 2027 akt prawa miejscowego
LVIII/662/23 27.06.23 przekazania petycji link
LVIII/661/23 27.06.23 rozpatrzenia wniosku link
LVIII/660/23 27.06.23 przejęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Wieluń wraz z dotacją celową link
LVIII/659/23 27.06.23 wyrażenia zgody  na dokonanie darowizny  nieruchomości na rzecz  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  S.A. z siedzibą w Bełchatowie link
LVIII/658/23 27.06.23 powierzenia Powiatowi Piotrkowskiemu prowadzenia zadania samorządu województwa z zakresu gospodarowania nieruchomościami link
LVIII/657/23 27.06.23 ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Łódzkie, w roku szkolnym 2023/2024 akt prawa miejscowego
LVIII/656/23 27.06.23 warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców na obszarze województwa łódzkiego akt prawa miejscowego
LVIII/655/23 27.06.23 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych” link
LVIII/654/23 27.06.23 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” link
LVIII/653/23 27.06.23 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” link
LVIII/652/23 27.06.23 sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej gminom z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację  zadania polegającego na zakupie i montażu automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej” link
LVIII/651/23 27.06.23 zmiany statutu samorządowej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego” link
LVIII/650/23 27.06.23 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LVIII/649/23 27.06.23 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, pomocy finansowej  dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
LVIII/648/23 27.06.23 absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2022 r. link
LVIII/647/23 27.06.23 zatwierdzenia Sprawozdania finansowego  Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2022 r. akt prawa miejscowego
LVIII/646/23 27.06.23 udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego link
LVII/645/23 23.05.23 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi link
LVII/644/23 23.05.23 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2023 r. link
LVII/643/23 23.05.23 w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych na obszarze województwa łódzkiego sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami akt prawa miejscowego
LVII/642/23 23.05.23 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2023” link
LVII/641/23 23.05.23 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego link
LVII/640/23 23.05.23 w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” i udzielenia w 2023 roku  dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
LVII/639/23 23.05.23 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu ”Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” link
LVII/638/23 23.05.23 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego link
LVII/637/23 23.05.23 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LVII/636/23 23.05.23 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok akt prawa miejscowego
LVI/635/23 25.04.23 w sprawie rozpatrzenia wniosku link
LVI/634/23 25.04.23 zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim akt prawa miejscowego
LVI/633/23 25.04.23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności gruntowej link
LVI/632/23 25.04.23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu z przeznaczeniem na realizację prac w ramach zadania  inwestycyjnego pn.:”Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza-Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702
(ul. Piątkowska)”
link
LVI/631/23 25.04.23 w sprawie określenia kryteriów oraz punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do burs i internatu, dla których organem prowadzącym jest Województwo Łódzkie akt prawa miejscowego
LVI/630/23 25.04.23 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego akt prawa miejscowego
LVI/629/23 25.04.23 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania pn.Infrastruktura Turystyczna Plus 2023 link
LVI/628/23 25.04.23 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LVI/627/23 25.04.23 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok akt prawa miejscowego
LV/626/23 28.03.23 w sprawie wniosku organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców dotyczącego wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy link
LV/625/23 28.03.23 w sprawie rozpatrzenia petycji link
LV/624/23 28.03.23 w sprawie rozpatrzenia petycji link
LV/623/23 28.03.23 w sprawie rozpatrzenia skargi link
LV/622/23 28.03.23 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji  Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Łódzkiego 2025 za 2022 rok link
LV/621/23 28.03.23 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku link
LV/620/23 28.03.23 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LV/619/23 28.03.23 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok
akt prawa miejscowego
LIV/618/23 28.02.23 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu akt prawa miejscowego
LIV/617/23 28.02.23 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym
i regionalnym Ukrainy
link
LIV/616/23 28.02.23 zmieniająca uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LIV/615/23 28.02.23 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok akt prawa miejscowego
LIII/614/23 31.01.23 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi
link
LIII/613/23 31.01.23 zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim  akt prawa miejscowego
LIII/612/23 31.01.23 zmieniająca uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LIII/611/23 31.01.23 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok akt prawa miejscowego
LI/610/22 20.12.22 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi link
LI/609/22 20.12.22 w sprawie rozpatrzenia petycji link
LI/608/22 20.12.22 zmieniająca uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LI/607/22 20.12.22 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok akt prawa miejscowego
LI/606/22 20.12.22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego akt prawa miejscowego
LI/605/22 20.12.22 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 akt prawa miejscowego
LI/604/22 20.12.22 zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim   akt prawa miejscowego
LI/603/22 20.12.22 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu  Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi akt prawa miejscowego
LI/602/22 20.12.22 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok akt prawa miejscowego
LI/601/22 20.12.22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
L/600/22 22.11.22 w sprawie rozpatrzenia petycji link
L/599/22 22.11.22 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
L/598/22 22.11.22 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok
w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok
akt prawa miejscowego
L/597/22 22.11.22 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie  eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw akt prawa miejscowego
L/596/22 22.11.22 w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
akt prawa miejscowego
L/595/22 22.11.22 w sprawie ustanowienia Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego 
akt prawa miejscowego
L/594/22 22.11.22 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa łódzkiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań link
L/593/22 22.11.22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
w przewozach autobusowych  
link
L/592/22 22.11.22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku link
XLIX/591/22 25.10.22 w sprawie rozpatrzenia petycji link
XLIX/590/22 25.10.22 w sprawie przyznania Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury link
XLIX/589/22 25.10.22 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLIX/588/22 25.10.22 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok akt prawa miejscowego
XLIX/587/22 25.10.22 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie akt prawa miejscowego
XLIX/586/22 25.10.22 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie akt prawa miejscowego
XLIX/585/22 25.10.22 w sprawie ustanowienia jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
XLIX/584/22 25.10.22 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe akt prawa miejscowego
XLVIII/583/22 27.09.22

      zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.10);

link
XLVIII/582/22 27.09.22 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok akt prawa miejscowego
XLVIII/581/22 27.09.22 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
XLVIII/580/22 27.09.22 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Łódzkiego 2025 link
XLVIII/579/22 27.09.22 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Łódzkiego 2025 link
XLVIII/578/22 27.09.22 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych Województwa Łódzkiego 2030 link
XLVIII/577/22 27.09.22 w sprawie przyjęcia „Strategii w zakresie polityki społecznej województwa łódzkiego do 2030 roku” link
XLVIII/576/22 27.09.22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa- Biała link
XLVIII/575/22 27.09.22 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej akt prawa miejscowego
XLVIII/574/22 27.09.22 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej akt prawa miejscowego
XLVII/573/22 30.08.22 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XLVII/572/22 30.08.22 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w formie przystąpienia Województwa Łódzkiego do długu link
XLVII/571/22 30.08.22 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLVII/570/22 30.08.22 . w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok
w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok
akt prawa miejscowego
XLVII/569/22 30.08.22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach  „Infrastruktura sołecka na plus" link
XLVII/568/22 30.08.22 w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu „Łódzkie ratuje zabytki” i udzielenia w 2022 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego
link
XLVII/567/22 30.08.22 w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek akt prawa miejscowego
XLVII/566/22 30.08.22 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu link
XLVII/565/22 30.08.22 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej  w Rogowcu link
XLVII/564/22 30.08.22 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu link
XLVII/563/22 30.08.22 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu akt prawa miejscowego
XLVII/562/22 30.08.22 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi akt prawa miejscowego
XLVII/561/22 30.08.22 zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi akt prawa miejscowego
XLVII/560/22 30.08.22 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi akt prawa miejscowego
XLVI/559/22 23.06.22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”  link
XLVI/558/22 23.06.22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” akt prawa miejscowego
XLVI/557/22 23.06.22 w sprawie rozpatrzenia petycji link
XLVI/556/22 23.06.22 w sprawie rozpatrzenia skargi link

XLVI/555/22

23.06.22 w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy link
XLVI/554/22 23.06.22 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego link
XLVI/553/22 23.06.22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego oraz zasad i trybu nadawania i noszenia akt prawa miejscowego
XLVI/552/22 23.06.22 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż linii kolejowych województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie akt prawa miejscowego
XLVI/551/22 23.06.22 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko akt prawa miejscowego
XLVI/550/22 23.06.22 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg  miasta Skierniewice o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami  LDWN i LN” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko akt prawa miejscowego
XLVI/549/22 23.06.22 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami  LDWN i LN” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  akt prawa miejscowego

XLVI/548/22

23.06.22 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLVI/547/22 23.06.22 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok akt prawa miejscowego
XLVI/546/22 23.06.22 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach akt prawa miejscowego
XLVI/545/22 23.06.22 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi akt prawa miejscowego
XLVI/544/22 23.06.22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w 2022 rok II nabór link
XLVI/543/22 23.06.22 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Skierniewice – miastem na prawach powiatu link
XLVI/542/22 23.06.22 w sprawie powierzenia Miastu Pabianice wykonania zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi link
XLVI/541/22 23.06.22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze link
XLVI/540/22 23.06.22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych” link
XLVI/539/22 23.06.22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie  wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2022” link
XLVI/538/22 23.06.22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej  architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego link
XLVI/537/22 23.06.22 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2021 rok link
XLVI/536/22 23.06.22 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego  Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem w wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2021 rok akt prawa miejscowego
XLVI/535/22 23.06.22 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego link
XLV/534/22 11.05.22 w sprawie rozpatrzenia petycji link
XLV/533/22 11.05.22 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLV/532/22 11.05.22 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok akt prawa miejscowego
XLV/531/22 11.05.22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania  pn. Infrastruktura Turystyczna Plus 2022 link
XLV/530/22 11.05.22 w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego konkursu i udzielenia w 2022 roku dotacji z budżetu  Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
XLIV/529/22 29.03.22 w sprawie rozpatrzenia petycji link
XLIV/528/22 29.03.22 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLIV/527/22 29.03.22 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok akt prawa miejscowego
XLIV/526/22 29.03.22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach naboru do programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2022 rok link
XLIV/525/22 29.03.22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu  Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 za 2021 rok link
XLIV/524/22 29.03.22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017- 2020 za 2021 rok link
XLIV/523/22 29.03.22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2020 za 2021 rok link
XLIV/522/22 29.03.22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na lata 2017- 2020 za 2021 rok link
XLIV/521/22 29.03.22

w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku

link
XLIV/520/22 29.03.22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wieruszów, w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów - Lubczyna link
XLIV/519/22 29.03.22 zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi akt prawa miejscowego
XLIV/518/22 29.03.22 zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi
akt prawa miejscowego
XLIII/517/22 18.03.22 w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Województwo Łódzkie obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa link
XLIII/516/22 18.03.22 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLIII/515/22 18.03.22 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/3560/akt.pdf
XLII/514/22 28.02.22 uchylająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim - Rzeczpospolita Polska a Obwodem Saratowskim - Federacja Rosyjska link
XLII/513/22 28.02.22 uchylająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Leningradzkim (Federacja Rosyjska) link
XLII/512/22 28.02.22 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę link
XLII/511/22 28.02.22 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
link
XLII/510/22 28.02.22 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020,  zadań realizowanych  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/3560/akt.pdf
XLII/509/22 28.02.22 w sprawie przystąpienia Województwa Łódzkiego do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich link
XLII/508/22 28.02.22 w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMy" link
XLII/507/22 28.02.22 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku
i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku na terenie województwa łódzkiego
akt prawa miejscowego
XLII/506/22 28.02.22 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie akt prawa miejscowego
XLII/505/22 28.02.22 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi akt prawa miejscowego
XLI/504/22 25.01.22 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  link
XLI/503/22 25.01.22 w sprawie zmian budżetu i w budżecie  województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020,  zadań realizowanych  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok akt prawa miejscowego
XLI/502/22 25.01.22 w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
XLI/501/22 25.01.22 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XLI/500/22 25.01.22 w sprawie określenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie akt prawa miejscowego
XLI/499/22 25.01.22 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie akt prawa miejscowego
XLI/498/22 25.01.22 w sprawie określenia wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie akt prawa miejscowego
XLI/497/22 25.01.22 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie akt prawa miejscowego
XLI/496/22 25.01.22 w sprawie utworzenia Biblioteki Pedagogicznej w Zgierzu link
XLI/495/22 25.01.22 w sprawie likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi link
XLI/494/22 25.01.22 w sprawie likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu link
XL/493/21 07.12.21 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Województwa Łódzkiego link
XL/492/21 07.12.21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Łódzkiego link
XL/491/21 07.12.21 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
link
XL/490/21 07.12.21 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
link
XL/489/21 07.12.21 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
link
XL/488/21 07.12.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XL/487/21 07.12.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XL/486/21 07.12.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XL/485/21 07.12.21 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XL/484/21 07.12.21 zmieniająca uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XL/483/21 07.12.21 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok akt prawa miejscowego
XL/482/21 07.12.21 w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
akt prawa miejscowego
XL/481/21 07.12.21 w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji  „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2020 link
XL/480/21 07.12.21 zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi akt prawa miejscowego
XL/479/21 07.12.21 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie akt prawa miejscowego
XL/478/21 07.12.21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych
 link
XL/477/21 07.12.21 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe akt prawa miejscowego
XL/476/21 07.12.21 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok akt prawa miejscowego
XL/475/21 07.12.21 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  link
XXXIX/474/21 03.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XXXVIII/473/21 26.10.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XXXVIII/472/21 26.10.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/6827/akt.pdf
XXXVIII/471/21 26.10.2021 przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury link
XXXVII/470/21 28.09.2021 w sprawie nowelizacji stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego - Samorządowej Karty Praw rodzin link
XXXVI/469/21 28.09.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XXXVI/468/21 28.09.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/5004/akt.pdf
XXXVI/467/21 28.09.2021 w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/5373/akt.pdf
XXXVI/466/21 28.09.2021 w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031” link
XXXVI/465/21 28.09.2021 w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu i udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
XXXVI/464/21 28.09.2021 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/4590/akt.pdf
XXXVI/463/21 28.09.2021 zmieniającej Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/4650/akt.pdf
XXXVI/462/21 28.09.2021 zmieniającej Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/4649/akt.pdf
XXXVI/461/21 28.09.2021 zmieniającej Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/4685/akt.pdf
XXXIV/460/21 27.08.2021 wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach link
XXXIV/459/21 27.08.2021 wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2021 i rok 2022 link
XXXIV/458/21 27.08.2021 sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/4398/akt.pdf
XXXIV/457/21 27.08.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XXXIV/456/21 27.08.2021 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/4367/akt.pdf
XXXIV/455/21 27.08.2021 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego link
XXXIV/454/21 27.08.2021 zamiaru przekształcenia Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu link
XXXIV/453/21 27.08.2021 sprawie zamiaru przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi link
XXXIV/452/21 27.08.2021 utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach link
XXXIV/451/21 27.08.2021 utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim link
XXXIV/450/21 27.08.2021 utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi link
XXXIV/449/21 27.08.2021 utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu link
XXXIV/448/21 27.08.2021 utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu link
XXXIV/447/21 27.08.2021 zmiany nazwy szkoły i zespołu link
XXXIV/446/21 27.08.2021 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii i skierowaniu go do zaopiniowania przez Zespół opiniodawczo-doradczy link
XXXIV/445/21 27.08.2021 przyjęcia „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 link
XXXIV/444/21 27.08.2021 zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi gminnej Nr 113371E ulicy Białej i części odcinka drogi gminnej Nr 113332E ulicy Mszczonowskiej i ulicy Jerozolimskiej na terenie miasta Rawa Mazowiecka  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/4283/akt.pdf
XXXIII/443/21 27.07.21 udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiernozia na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 15 i 17 lipca 2021 r. link
XXXIII/442/21 27.07.21 udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielawy na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 14 lipca 2021 r. link
XXXIII/441/21 27.07.21 udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduny na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 14 -16 lipca 2021 r. link
XXXIII/440/21 27.07.21 udzielenia pomocy finansowej Gminie Bedlno na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 14 lipca 2021 r. link
XXXII/439/21 22.06.21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze we wsi Nowa Biała link
XXXII/438/21 22.06.21 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  województwa łódzkiego w ramach II naboru do programu „Infrastruktura Sportowa Plus” link
XXXII/437/21 22.06.21 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach link
XXXII/436/21 22.06.21 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030 link
XXXII/435/21 22.06.21 w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego konkursu i udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
XXXII/434/21 22.06.21 zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/3154/akt.pdf
XXXII/433/21 22.06.21 zmieniająca uchwałę w sprawę Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XXXII/432/21 22.06.21 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/3151/akt.pdf
XXXII/431/21 22.06.21 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego link
XXXII/430/21 22.06.21 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021” link
XXXII/429/21 22.06.21 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/3153/akt.pdf
XXXII/428/21 22.06.21 zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/3152/akt.pdf
XXXII/427/21 22.06.21 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/3164/akt.pdf
XXXII/426/21 22.06.21 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach zadania  pn. Infrastruktura Turystyczna Plus link
XXXII/425/21 22.06.21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego oraz prawa własności Województwa Łódzkiego, położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 67 link
XXXII/424/21 22.06.21 zmieniająca uchwałę nr XX/306/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których  płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/3132/akt.pdf
XXXII/423/21 22.06.21 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2020 rok link
XXXII/422/21 22.06.21 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego  Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2020 rok

Uchwała 422

Załącznik 1

Załącznik 2-akt prawa miejscowego

XXXII/421/21 22.06.21 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego link
XXXI/420/21 6.05.2021 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej link
XXXI/419/21 6.05.2021 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi link
XXXI/418/21 6.05.2021 w sprawie wskazania kandydatów do Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia link
XXXI/417/21 6.05.2021 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”
link
XXXI/416/21 6.05.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa link
XXXI/415/21 6.05.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/2448/akt.pdf
XXXI/414/21 6.05.2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/2686/akt.pdf
XXXI/413/21 6.05.2021 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
 XXX/412/21 30.03 2021  w sprawie rozpatrzenia petycji  link
 XXX/411/21 30.03 2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość dotyczącą postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko
w związku z eksploatacją drogi - ulicy Zgierskiej w Łodzi 
 link
 XXX/410/21 30.03 2021  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi dotyczącej wnoszenia opłat za wjazd i parkowanie na terenie placówki oraz punktu informacyjnego w izbie przyjęć szpitala  link
 XXX/409/21 30.03 2021  w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczącej zaniechania zgłoszenia  do prokuratury zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w związku z postępowaniem prowadzonym przez Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko, w związku z eksploatacją drogi – ulicy Zgierskiej w Łodzi  link
 XXX/408/21 30.03 2021  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
 XXX/407/21 30.03 2021  w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/2444/akt.pdf
 XXX/406/21 30.03 2021  w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/2443/akt.pdf
 XXX/405/21 30.03 2021  w sprawie emisji obligacji Województwa Łódzkiego  link
XXX/404/21  30.03 2021  zmieniająca uchwałę nr XXIII/357/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego  w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn.”Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja.”  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/1608/akt.pdf
XXX/403/21 30.03 2021 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu link
XXX/402/21 30.03 2021 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu link
XXX/401/21 30.03 2021 w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu link
XXX/400/21 30.03 2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 za rok 2020 link
XXX/399/21 30.03 2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 za rok 2020 link
XXX/398/21 30.03 2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałaniu ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 za rok 2020 link
XXX/397/21 30.03 2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 za rok 2020 link
XXX/396/21 30.03 2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017- 2020 za rok 2020 link
XXX/395/21 30.03 2021 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2021 roku
link
XXX/394/21 30.03 2021 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/1850/akt.pdf
XXVIII/393/21 2.03.2021 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie alokacji środków dla Województwa Łódzkiego  w unijnej perspektywie  2021-2027 link
XXVIII/392/21 2.03.2021 przyjęcia apelu Sejmiku Województwa Łódzkiego o zaniechanie przez władze Miasta Łodzi działań dążących do marginalizacji i i likwidacji Rad Osiedli w Łodzi. link
XXVII/391/21 23.02.2021 przekazania Wojewodzie Łódzkiemu skargi dotyczącej organizacji ruchu drogowego oraz sposobu zarządzania ruchem na drodze wojewódzkiej Nr 707
link
XXVII/390/21 23.02.2021 rozpatrzenia skargi dotyczącej postępowania administracyjnego prowadzonego przez Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w sprawie udostępnienia informacji publicznej związanej z ochroną środowiska link
XXVII/389/21 23.02.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
link
XXVII/388/21 23.02.2021 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/2428/akt.pdf
XXVII/387/21 23.02.2021 określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku na terenie województwa łódzkiego http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/938/akt.pdf
XXVII/386/21 23.02.2021 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, położonych w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 4, Poddębicach przy ul. Targowej 10 i Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1
link
XXVII/385/21 23.02.2021 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała link
XXVII/384/21 23.02.2021 kontynuowania w roku 2021 realizacji programów stanowiących część Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 link
XXV/383/21 26.01.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XXV/382/21 26.01.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/2416/akt.pdf
XXV/381/21 26.01.2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku p. (….) o podjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały o utworzeniu  obszaru ograniczonego użytkowania w Łodzi wokół odcinka ulicy Zgierskiej, od północnej granicy miasta do skrzyżowania z ul. Świtezianki link
XXV/380/21 26.01.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
XXV/379/21 26.01.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów link
XXV/378/21 26.01.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/774/akt.pdf
XXIV/377/20 15.12.2020 rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania zmian w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie budżetu obywatelskiego link
XXIV/376/20 15.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu
i Finansów
link
XXIV/375/20 15.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji link
XXIV/374/20 15.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XXIV/373/20 15.12.2020 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/5/akt.pdf
XXIV/372/20 15.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu link
XXIV/371/20 15.12.2020 przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/462/akt.pdf
XXIV/370/20 15.12.2020 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2019 link
XXIV/369/20 15.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/7232/akt.pdf
XXIV/368/20 15.12.2020 wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych  link
XXIV/367/20 15.12.2020 uchwalenia Budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/2441/akt.pdf
XXIV/366/20 15.12.2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XXIII/365/20 24.11.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXIII/364/20 24.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XXIII/363/20 24.11.2020 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2014-2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/6846/akt.pdf
XXIII/362/20 24.11.2020 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/6845/akt.pdf
XXIII/361/20 24.11.2020 powierzenie Miastu Łódź zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi link
XXIII/360/20 24.11.2020 pozbawienie kategorii drogi wojewódzkiej w Łowiczu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/6697/akt.pdf
XXIII/359/20 24.11.2020 przyjęcie zasad postępowania w zakresie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach link
XXIII/358/20 24.11.2020 uchwalenie Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/7231/akt.pdf
XXIII/357/20 24.11.2020 przyjęcie „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych III edycja” http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/6456/akt.pdf
XXIII/356/20 24.11.2020 zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/6696/akt.pdf
XXIII/355/20 24.11.2020 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/6695/akt.pdf
XXI/354/20 27.10.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  link
XXI/353/20 27.10.2020 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/5915/akt.pdf
XXI/352/20 27.10.2020 przyjęcia „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020 – 2023”  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/7131/akt.pdf
XXI/351/20 27.10.2020 zmieniająca Statut samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/5914/akt.pdf
XXI/350/20 27.10.2020 zasad udzielania, sposobu rozliczenia i kontroli dotacji podmiotowej z budżetu województwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Łodzi link
XXI/349/20 27.10.2020 nadania  tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego”
link
XXI/348/20 27.10.2020 rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania zmian w Uchwale nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego link
XXI/347/20 27.10.2020 przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego e dziedzinie kultury  link
XXI/346/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/345/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/344/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/343/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/342/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/341/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/340/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/339/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/338/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/337/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/336/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/335/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/334/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/333/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/332/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/331/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/330/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/329/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/328/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/327/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/326/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/325/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXI/324/20 27.10.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XX/323/20 15.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” link
XX/322/20 15.09.2020 rozpatrzenia skargi na bezczynność Marszałka Województwa Łódzkiego
w zakresie rozpatrywania petycji z dnia 15 maja 2020 r. , dotyczącej niewydania koncesji dla planowanej kopalni odkrywkowej piasku Porszewice I w gm. Pabianice
link
XX/321/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu  link
XX/320/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
 
 link
XX/319/20 15.09.2020  sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu  link
XX/318/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi  link
XX/317/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi  link
XX/316/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi  link
XX/315/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim link
XX/314/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi  link
XX/313/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi  link
XX/312/20 15.09.2020  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej  Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie ( link
XX/311/20 15.09.2020  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XX/310/20 15.09.2020   zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok  akt prawa miejscowego
XX/309/20 15.09.2020   zmian budżetu i w budżecie  województwa łódzkiego  na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój akt prawa miejscowego
XX/308/20 15.09.2020 udzielenia pomocy finansowej Gminie Markowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 26 czerwca 2020 r. link
XX/307/20 15.09.2020 określenia przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/5333/akt.pdf
XX/306/20 15.09.2020 określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w powodu COVID-19 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/5345/akt.pdf
XX/305/20 15.09.2020 rozstrzygnięcia drugiego konkursu i udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
 XX/304/20 15.09.2020 programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/5936/akt.pdf
 XX/303/20 15.09.2020  programu ochrony powietrza  i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/5935/akt.pdf
XX/302/20 15.09.2020 ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostek wojskowych w województwie łódzkim http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/5303/akt.pdf
XX/301/20 15.09.2020 określenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/5302/akt.pdf
XX/300/20 15.09.2020 udzielenie z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej link
XX/299/20 15.09.2020 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/5301/akt.pdf
XX/298/20 15.09.2020 zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/5300/akt.pdf
XX/297/20 15.09.2020 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/5299/akt.pdf
XX/296/20 15.09.2020 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XIX/295/20 29.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XIX/294/20 29.06.2020 udzielenie z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji  celowej, przeznaczonej na dofinansowanie  zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich link
XIX/293/20 29.06.2020 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4673/akt.pdf
XIX/292/20 29.06.2020 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4672/akt.pdf
XIX/291/20 29.06.2020 rozpatrzenia wniosku p. (…) o podjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku od północnej granicy miasta do u. Świtezianki w związku
z nadmiernym hałasem komunikacyjnym
link
XIX/290/20 29.06.2020 nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4139/akt.pdf
XIX/289/20 29.06.2020 ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2020/2021 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4138/akt.pdf
XIX/288/20 29.06.2020 rozstrzygnięcie konkursu i udzielenie w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
XIX/287/20 29.06.2020 programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4763/akt.pdf
XIX/286/20 29.06.2020 aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4226/akt.pdf
XIX/285/20 29.06.2020 absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2019 r. link
XIX/284/20 29.06.2020 zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2019 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4767/akt.pdf
XIX/283/20 29.06.2020 udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego link
XVIII/282/20 5.05.2020 udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej link
XVIII/281/20 5.05.2020 określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku link
XVIII/280/20 5.05.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XVIII/279/20 5.05.2020 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/3035/akt.pdf
XVIII/278/20 5.05.2020 zmian  budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok  w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/3034/akt.pdf
XVIII/277/20 5.05.2020 emisji obligacji Województwa Łódzkiego link
XVIII/276/20 5.05.2020 wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
i pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
link
XVIII/275/20 5.05.2020 udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulejów link
XVIII/274/20 5.05.2020 przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020, za rok 2019
link
XVIII/273/20 5.05.2020 przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020, za rok 2019 link
XVI/272/20 25.02.2020 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie opinii dla przebiegu projektowanej Linii Kolejowej KDP nr 85 Warszawa - CPK - Łódź - Poznań/ Wrocław zaprezentowanej w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralny Port Komunikacyjny link
XVI//271/20 25.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  link
XVI/270/20 25.02.2020 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań w sprawie własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4696/akt.pdf
XVI/269/20 25.02.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/4695/akt.pdf
XVI/268/20 25.02.2020 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/1745/akt.pdf
XVI/267/20 25.02.2020 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/1707/akt.pdf
XVI/266/20 25.02.2020 w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Teatr Wielki
w Łodzi
link
XVI/265/20 25.02.2020 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku na terenie województwa łódzkiego http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/1650/akt.pdf
XVI/264/20 25.02.2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 za rok 2019 link
XVI/263/20 25.02.2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020 za rok 2019
link
XVI/262/20 25.02.2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania   Narkomanii na lata 2017-2020 za rok 2019 link
XVI/261/20 25.02.2020 w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/1753/akt.pdf
XV/260/20 28.01.2020 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego – Samorządowej Karty Praw Rodzin link
XV/259/20 28.01.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XV/258/20 28.01.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/2723/akt.pdf
XV/257/20 28.01.2020 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/2722/akt.pdf
XV/256/20 28.01.2020 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/1555/akt.pdf
XV/255/20 28.01.2020 zmieniająca Uchwałę nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/1260/akt.pdf
XV/254/20 28.01.2020 sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki  Społecznej 2020” za rok 2018  link
XIV/253/19 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi  link
XIV/252/19 19.12.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji ARGENTA z siedzibą w Łodzi na naruszającą praworządność oraz interesy Skarżącej odmowę podpisania aneksu do umowy o dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łodzi link
XIV/251/19 19.12.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmian w regulaminie określającym zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków województwa łódzkiego oraz we wzorach dokumentów link
XIV/250/19 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
XIV/249/19 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
XIV/248/19 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
XIV/247/19 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XIV/246/19 19.12.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zdań  własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/750/akt.pdf
XIV/245/19 19.12.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań  własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2014-2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/722/akt.pdf
XIV/244/19 19.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki prawa handlowego – Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością link
XIV/243/19 19.12.2019 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu Województwa Łódzkiego do Europejskiego Stowarzyszenia  Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE link
XIV/242/19 19.12.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/611/akt.pdf
XIV/241/19 19.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych link
XIV/240/19 19.12.2019 zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie  Trybunalskim

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/749/akt.pdf

XIV/239/19 19.12.2019 w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Województwa Łódzkiego link
XIV/238/19 19.12.2019 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/2724/akt.pdf
XIV/237/19 19.12.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XIII/236/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska   link
XIII/235/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów
z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
link
XIII/234/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
XIII/233/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
link
XIII/232/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji link
XIII/231/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
XIII/230/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu
i Finansów
link
XIII/229/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
XIII/228/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
XIII/227/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
XIII/226/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
XIII/225/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
XIII/224/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XIII/223/19 26.11.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/360/akt.pdf
XIII/222/19 26.11.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/359/akt.pdf
XIII/221/19 26.11.2019 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/358/akt.pdf
XIII/220/19 26.11.2019 w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/7198/akt.pdf
XIII/219/19 26.11.2019 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/7186/akt.pdf
XIII/218/19 26.11.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/7185/akt.pdf
XIII/217/19 26.11.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/7184/akt.pdf
XIII/216/19 26.11.2019 w sprawie dostosowania aktu założycielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi link
XIII/215/19 26.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok link
XII/214/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XII/213/19 29.10.2019 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa łódzkiego na 2019 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/6043/akt.pdf
XII/212/19 29.10.2019 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zdań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/6042/akt.pdf
XII/211/19 29.10.2019 przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych
w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/6041/akt.pdf
XII/210/19 29.10.2019 przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/6040/akt.pdf
XII/209/19 29.10.2019 aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/655/akt.pdf
XII/208/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
XII/207/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji link
XII/206/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów
z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
link
XII/205/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów
z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
link
XII/204/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
XII/203/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
XII/202/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu
i Finansów
link
XII/201/19 29.10.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów link
XII/200/19 29.10.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji ARGENTA z siedzibą w Łodzi na naruszające praworządność kontrole przeprowadzone w Zakładzie Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łodzi oraz odmowę usunięcia naruszenia praw link
XII/199/19 29.10.2019 w sprawie nadania  tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” link
XII/198/19 29.10.2019 w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury link
XII/197/19 29.10.2019 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XII/196/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Łodzi link
XII/195/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi link
XII/194/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach link
XII/193/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach link
XII/192/19 29.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu link
XII/191/19 29.10.2019 zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/6039/akt.pdf
XI/190/19 24.09.2019 w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Łódzkiego link
XI/189/19 24.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
XI/188/19 24.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
XI/187/19 24.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
XI/186/19 24.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XI/185/19 24.09.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/5504/akt.pdf
XI/184/19 24.09.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/5503/akt.pdf
XI/183/19 24.09.2019 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2019 i rok 2020 link
XI/182/19 24.09.2019 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich  Nr 707 i Nr 726 w Rawie Mazowieckiej http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/5502/akt.pdf
XI/181//19 24.09.2019 w sprawie wskazania miasta Bełchatów, na terenie którego może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM link
 X/180/19  27.08.2019 zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/4821/akt.pdf
 X/179/19  27.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  link
 X/178/19  27.08. 2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych
z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/5072/akt.pdf
 X/177/19  27.08.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020  http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/5071/akt.pdf
X/176/19 27.08.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/5070/akt.pdf
X/175/19 27.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych link
X/174/19 27.08.2019 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi link
X/173/19 27.08.2019 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach link
X/172/19 27.08.2019 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wicemarszałka Województwa Łódzkiego link
IX/171/19 25.06.2019 w sprawie powołania Skarbnika Województwa Łódzkiego (głównego księgowego budżetu województwa) link
IX/170/19 25.06.2019 w sprawie odwołania Skarbnika Województwa Łódzkiego (głównego księgowego budżetu województwa) link
IX/169/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
IX/168/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
link
IX/167/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę   w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji                  Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
IX/166/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji             Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
IX/165/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
IX/164/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
IX/163/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
IX/162/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
IX/161/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu link
IX/160/19 25.06.2019 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego link
IX/159/19 25.06.2019 w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2019 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych link
IX/158/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
IX/157/19 25.06.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok akt prawa miejscowego
IX/156/19 25.06.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój akt prawa miejscowego
IX/155/19 25.06.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi i nadania tekstu jednolitego link
IX/154/19 25.06.2019 w sprawie scalenia wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego poprzez likwidację Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu
i Skierniewicach i włączenia ich majątku oraz pracowników i struktur organizacyjnych w strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi
link
IX/153/19 25.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztelańskiej 7, 9 i 10 link
IX/152/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę nr VI/108/11 w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
 IX/151/19  25.06.2019 ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2019/2020  akt prawa miejscowego
IX/150/19 25.06.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
IX/149/19 25.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 akt prawa miejscowego
IX//148/19 25.06.2019 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 r. link
IX/147/19 25.06.2019 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 rok http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/1455/akt.pdf
IX/146/19 25.06.2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego link
IX/145/19 25.06.2019 w sprawie nadania odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
VIII/144/19 28.05.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ogłoszenia roku 2020 Rokiem Jana Pawła II w województwie łódzkim link
VIII/143/19 28.05.2019 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich link
VIII/142/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
VIII/141/19 28.05.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok akt prawa miejscowego
VIII/140/19 28.05.2019 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
VIII/139/19 28.05.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu akt prawa miejscowego
VIII/138/19 28.05.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi akt prawa miejscowego
VIII/137/19 28.05.2019 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa
w Łodzi
akt prawa miejscowego
VIII/136/19 28.05.2019 zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim akt prawa miejscowego
VIII/135/19 28.05.2019 w sprawie dostosowania nazwy Sieradzkiej Szkoły Policealnej  Województwa Łódzkiego   dla Dorosłych w Sieradzu link
VIII/134/19 28.05.2019 w sprawie dostosowania nazwy Samorządowej Szkoły Policealnej  dla Dorosłych
w Łodzi
link
VIII/133/19 28.05.2019 dostosowania nazwy Samorządowej Szkoły Policealnej  dla Dorosłych
w Tomaszowie Mazowieckim
link
VIII/132/19 28.05.2019 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim link
VIII/131/19 28.05.2019 w sprawie dostosowania nazwy Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi link
VIII/130/19 28.05.2019 w sprawie dostosowania nazwy Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu link
VIII/129/19 28.05.2019 w sprawie dostosowania nazwy Łowickiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu link
VIII/128/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządowego „Ziemia Łódzka”, a także powołania składu Rady Programowej oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy i działalności Rady Programowej link
VIII/127/19 28.05.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Karasiaka na działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi link
VIII/126/19 28.05.2019 w sprawie powołania składu Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
VIII/125/19 28.05.2019 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego link
VIII/124/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
VIII/123/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury
i Sportu
link
VIII/122/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu link
VIII/121/19 28.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego
w Łodzi
link
VII/120/19 30.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
VII/119/19 30.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu
i Finansów
link
VII/118/19 30.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
VII/117/19 30.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
VII/116/19 30.04.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uczczenia 20.lecia Polski w NATO i 15.lecia w Unii Europejskiej link
VII/115/19 30.04.2019 w sprawie uchylenia Regulaminu Pracy Zarządu Województwa Łódzkiego link
VII/114/19 30.04.2019 zmieniająca  uchwałę Nr III/42/19 wsprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Województwa Łódzkiego link
VII/113/19 30.04.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok akt prawa miejscowego
VII/112/19 30.04.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
VII/111/19 30.04.2019 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej  jednostkom samorządu terytorialnego województwa  łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej
link
VII/110/19 30.04.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Skierniewice link
VII/109/19 30.04.2019 w sprawie powierzenia Gminie Sokolniki zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi link
VII/108/19 30.04.2019 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolei Aglomeracyjna” Sp. z o.o.
link
VII/107/19 30.04.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
VII/106/19 30.04.2019 w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi (...) z dnia 8 kwietnia 2019 r. na uchwałę Sejmiku Województwa Łodzkiego nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziłu Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie link
VII/105/19 30.04.2019 w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi Pana (...)
z dnia 3 kwietnia 2019 r. na uchwałę Nr IV/60/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (...) na p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Pana (...) i uznania jej jako bezzasadnej
link
VII/104/19 30.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Województwa Łódzkiego link
V/103/19 26.03.2019 zmieniająca uchwałę Nr III/42/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE link
V/102/19 26.03.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę  Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok akt prawa miejscowego
V/101/19 26.03.2019 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
akt prawa miejscowego
V/100/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie link
V/99/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji pozostałości po pożarze na terenie magazynowania odpadów w Zgierzu i będących jago skutkiem zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz dla środowiska naturalnego link
V/98/19 26.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
V/97/19 26.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów
z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
link
V/96/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr XL/506/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2018 rok
link
V/95/19 26.03.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
V/94/19 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Warta realizacji wydarzeń pn.: „LATO NAD JEZIORSKIEM – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn.: „Letnie nurty kultury” link
V/93/19 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Sieradz realizacji wydarzenia pn.: „Powitanie lata
w Gminie Sieradz”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. „Letnie nurty kultury”
link
V/92/19 26.03.2019 w sprawie powierzenia Gminie Pęczniew realizacji wydarzenia pn.: „Zakończenie lata
z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. „Letnie nurty kultury”
link
V/91/19 26.03.2019 w sprawie emisji obligacji Województwa Łódzkiego link
V/90/19 26.03.2019 w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok link
V/89/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu akt prawa miejscowego
V/88/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi
 
akt prawa miejscowego
V/87/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczemu w Łodzi akt prawa miejscowego
V/86/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach akt prawa miejscowego
V/85/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana   Wyszyńskiego w Sieradzu akt prawa miejscowego
V/84/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łodzi akt prawa miejscowego
V/83/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa w Łodzi akt prawa miejscowego
V/82/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim akt prawa miejscowego
V/81/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
PABIAN - MED w Pabianicach
akt prawa miejscowego
V/80/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE akt prawa miejscowego
V/79/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Wielospecjalistycznemu Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi akt prawa miejscowego
V/78/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi akt prawa miejscowego
V/77/19 26.03.2019 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie akt prawa miejscowego
V/76/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 link
V/75/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 link
V/74/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 link
V/73/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 link
V/72/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020
link
IV/71/19 26.02.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie apelu do mieszkańców  regionu o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Województwa Łódzkiego link
IV/70/19 26.02.2019 w sprawie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów link
IV/69/19 26.02.2019 określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku na terenie województwa łódzkiego akt prawa miejscowego
IV/68/19 26.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 akt prawa miejscowego
IV/67/19 26.02.2019 zmieniającej uchwałę Nr III/42/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
IV/66/19 26.02.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok akt prawa miejscowego
IV/65/19 26.02.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój akt prawa miejscowego
IV/64/19 26.02.2019 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi link
IV/63/19 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Osnowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Województwa Łódzkiego link
IV/62/19 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany planu transportowego poprzez włączenie do planu transportowego zdekompletowanej, nieużywanej  linii kolei z miasta Łask do miasta Zelów link
IV/61/19 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji (…)dotyczącej wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym link
IV/60/19 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi  (…) na  p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi dotyczącej przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści link
IV/59/19 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi (....) na WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc
i  Rehabilitacji w Łodzi dotyczącej dyskryminacji płacowej lekarzy specjalistów
link
IV/58/19 26.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi (…) na Dyrekcję Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącej zaniedbań, które rzutują na leczenie i życie pacjenta, braku kontroli i dyscypliny nad swoimi pracownikami lekarzami i pielęgniarkami Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE link
IV/57/19 26.02.2019 w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi link
IV/56/19 26.02.2019 w sprawie budzetu obywatelskiego akt prawa miejscowego
IV/55/19 26.02.2019 sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Białaczowie  link
III/54/19 29.01.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec agresji i nawoływania do nienawiści w życiu publicznym link
III/53/19 29.01.2019 w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi Pana Marcina Bugajskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. na uchwałę Nr II/13/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
III/52/19 29.01.2019 w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi z dnia 26 grudnia 2018 r. na bezczynność Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie braku odpowiedzi na wniosek dotyczący utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania przy ulicy Zgierskiej w Łodzi link
III/51/19 29.01.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku ulicy Zgierskiej pokrywającym się z przebiegiem drogi krajowej nr 91, od północnej granicy miasta do skrzyżowania z Aleją Włókniarzy link
III/50/19 29.01.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrekcję Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 w związku z nieczynnym punktem informacji internetowej i brakiem rejestracji opłat za parkowanie na terenie szpitala link
III/49/19 29.01.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Łódzkiego w związku z niegospodarnością przy wydatkowaniu środków finansowych pochodzących z pomocy Unii Europejskiej w związku z nieczynnym dnia 20 listopada 2018 r. internetowym punktem informacyjnym usytuowanym w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 link
III/48/19 29.01.2019 w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi link
III/47/19 29.01.2019 w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach link
III/46/19 29.01.2019 w sprawie powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 link
III/45/19 29.01.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi link
III/44/19 29.01.2019 zmieniająca Uchwałę  Nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 akt prawa miejscowego
III/43/19 29.01.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok akt prawa miejscowego
III/42/19 29.01.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
II/41/18 18.12.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania  nagród zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym link
II/40/18 18.12.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym link
II/39/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
II/38/18 18.12.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
akt prawa miejscowego
II/37/18 18.12.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok akt prawa miejscowego
II/36/18 18.12.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego akt prawa miejscowego
II/35/18 18.12.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 za rok 2017 link
II/34/18 18.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr LV/691/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem  stypendia dla najzdolniejszych” akt prawa miejscowego
II/33/18 18.12.2018 w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej link
II/32/18 18.12.2018 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego do dokonywania czynności związanych z udzielaniem delegacji służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego link
II/31/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
II/30/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
II/29/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego,
Gospodarki i Bezpieczeństwa
link
II/28/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów link
II/27/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej link
II/26/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji link
II/25/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
II/24/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
II/23/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
II/22/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki
i Bezpieczeństwa
link
II/21/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów link
II/20/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
II/19/18 18.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej link
II/18/18 18.12.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  link
II/17/18 18.12.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
II/16/18 18.12.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
II/15/18 18.12.2018 w sprawie powołanie składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
II/14/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
II/13/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki
i Bezpieczeństwa
link
II/12/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów link
II/11/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
II/10/18 18.12.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
I/9/18 22.11.2018 wybór Członka Zarządu Województwa Łódzkiego link
I/8/18 22.11.2018 wybór Członka Zarządu Województwa Łódzkiego link
I/7/18 22.11.2018 wybór Wicemarszałka Województwa Łódzkiego link
I/6/18 22.11.2018 wybór Wicemarszałka Województwa Łódzkiego link
I/5/18 22.11.2018 ustalenie wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Łódzkiego link
I/4/18 22.11.2018 wybór Marszałka Województwa Łódzkiego link
I/3/18 22.11.2018 wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego link
I/2/18 22.11.2018 wybór Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Łódzkiego link
I/1/18 22.11.2018 wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego link

 

Czytany 136816 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  25.11.2014 - 12:54
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 26.04.2024 - 13:23