Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028

Nazwa zadania: „ Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony  środowiska”.

Wartość ogólna zadania – 98 400,00 zł, z czego dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 87 300,00 zł.

Opracowanie  Województwo Łódzkie zrealizowało z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

https://www.wfosigw.lodz.pl/przegladarka-plikow/full-color-pelna-nazwa_1.jpg" width="464" height="165" />

Dofinansowywano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z poźn. zm.) w celu prowadzenia polityki ochrony środowiska organ wykonawczy województwa sporządza wojewódzki program ochrony środowiska, który uwzględnia cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych.
Głównym celem stworzenia Programu ochrony  środowiska jest określenie na podstawie analizy stanu środowiska działań prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska, poprawy stanu ekologicznego oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Program służy także realizacji celów na poziomie regionalnym, które zostały przyjęte w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętej Polityki ekologicznej państwa 2030. Wyznaczone do realizacji cele wynikają również z wymogów prawnych w zakresie dotrzymywania standardów jakości środowiska w poszczególnych obszarach interwencji, a także zidentyfikowanych problemów i potrzeb.

„Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024  z perspektywą do 2028” został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/445/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku.

https://www.wfosigw.lodz.pl/

Osoba publikująca :  Agnieszka Topolska
Data publikacji:  10.09.2021 - 08:55
Osoba modyfikująca: Agnieszka Topolska
Ostatnio zmieniany: 10.09.2021 - 09:17