Programy Ochrona Środowiska

Zadanie pod nazwą: „Działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie województwa łódzkiego” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 614/EE/D/2020 z dnia 07.12.2020 r.

Wartość ogólna zadania: 51 144,02 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 41 499,00 PLN

W ramach zadania został zorganizowany m.in.  II Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pn. „OSZCZĘDZAJMY WODĘ!”, którego celem było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, przeciwdziałania suszy i podejmowania działań mających na celu zminimalizowanie jej skutków, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, a także uświadomienie uczestnikom konkursu konieczności oszczędzania wody i podejmowania działań służących zminimalizowaniu jej marnotrawienia, a w związku z tym uświadomienie potrzeby zmiany nawyków, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania wodą.

W ramach zadania będą realizowane również broszury dotyczące przeciwdziałaniu suszy oraz właściwej segregacji odpadów, a także filmy edukacyjne – dotyczące problematyki suszy i oszczędzania wody oraz form ochrony przyrody w województwie łódzkim.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

 

Zadanie pod nazwą:  „Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 222/BN/D/2020 z dnia 17.07.2020 r. 

Wykonanie niniejszej dokumentacji stanowi wypełnienie przez Zarząd Województwa Łódzkiego obowiązku wynikającego z art.13-18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Wartość ogólna zadania: 130 000,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 117 000,00 PLN

Celem opracowania programu jest realizacja przez samorząd województwa polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych, wynikającym z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Przyjęte rozwiązania będą uwzględniać w pierwszej kolejności działania prowadzące do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska, poprawy stanu ekologicznego oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Program ochrony środowiska ma znaczenie kierunkowe, stymulujące do podejmowania określonych działań na terenie województwa łódzkiego.

 

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się poniżej.

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadanie Wykonanie dokumentacji pn. „Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 11/BN/D/2020 z dnia 02.03.2020 r. 

Wykonanie niniejszej dokumentacji jest wypełnieniem ciążącego na Zarządzie Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.). W wyniku realizacji zadania opracowane zostaną nowe programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego.

Koszt całkowity zadania wynosi 418 200 zł, z czego kwotę 376 380 zł stanowi dotacja WFOŚiGW w Łodzi.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się poniżej.

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadanie pod nazwą: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż linii kolejowych województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 375/BN/D/2019 z dnia 22.10.2019 r. 

Wykonanie niniejszego studium jest wypełnieniem ciążącego na Marszałku Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 119 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

Wartość ogólna zadania: 84 948,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 50 922,00 PLN

Województwo Łódzkie realizuje zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż linii kolejowych województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie”.

Zakres zadania określony został w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie pod nazwą: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami,  objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 376/BN/D/2019 z dnia 22.10.2019 r. 

Wykonanie niniejszego studium jest wypełnieniem ciążącego na Marszałku Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 119 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

Wartość ogólna zadania: 51 660,00 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 30 664,00 PLN

Województwo Łódzkie realizuje zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami,  objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie”

Zakres zadania określony został w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

www.zainwestujwekologie.pl

 Zadanie pod nazwą "Opracowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami" jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Umowa w formie dotacji o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 33/BN/D/2019 z dnia 28.05.2019 r.


Wartość ogólna zadania : 84 132,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 50 480,00 PLN

 

 

Zakres opracowania określony został w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1016). Ponadto opracowanie będzie zawierać Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego, jako wypełnienie zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, uchwalonym przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 roku (uchwała nr 122/2009 ze zm.). Prognoza oddziaływania na środowisko zostanie sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

www.zainwestujwekologie.pl

 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego
„w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych – nazwa strefy: aglomeracja łódzka – kod strefy: PL1001.”

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń


Uchwała Nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia: "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie” .
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/3053/akt.pdfZadanie pn. „Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 27/BN/D/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniona aneksem na 1 z dnia 31 lipca 2014r.).
Koszt całkowity zadania : 25 707zł
Kwota dofinansowania: 23 136zł

Link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się tutaj.

 


Uchwała NR XLIII/794/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikiem LDWN i LN"Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku D przy ul. 3-go Maja 7 w Sieradzu" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 713/OA/PD/2012, zawartej w dniu 31.12.2012r.). Koszt całkowity zadania wynosił 1.135.587,00 PLN, z czego 1.022.228,00 PLN stanowi dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji. W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego będą wykonane następujące prace:       
- płukanie instalacji c.o.,
- ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 15cm,
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do głębokości 1m poniżej poziomu terenu styropianem o grubości 10cm,
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej o pow. ok. 137,81m2,
- wymiana stolarki okiennej,
- montaż higrosterowalnych nawiewników okiennych,
- montaż instalacji solarnej na potrzeby c.w.u.

 


Zadanie  pn.: Wykonanie opracowania pt.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikiem LDWN i LN” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 284/BN/D/2012 z dnia 4.09.2012 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2012 r.). Koszt całkowity zadania: 40 000,00 zł, z czego 20 000,00 stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW  w Łodzi.

 

W dniu 30 listopada 2010 r. Województwo Łódzkie zrealizowało, z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadanie pn. Wykonanie opracowania pt. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej, w której przekroczone zostały wartości poziomu docelowego i poziomu celu długoterminowego ozonu w powietrzu”. Koszt całkowity zadania wyniósł 158 600,00 zł, z czego kwotę 96 000,00 zł stanowi dotacja WFOŚiGW w Łodzi ,a 62 600,00 zł to udział własny.

Wykonanie niniejszego opracowania jest wypełnieniem ciążącego na Marszałku Województwa Łódzkiego ustawowego obowiązku z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w konsekwencji pozwoli na przyjęcie (określenie) programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej przez Sejmik Województwa Łódzkiego w drodze uchwały.

W 2010 r. Województwo Łódzkie zrealizowało, z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, zadanie pn: „ Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem”. Koszt całkowity zadania – 8000zł, z czego dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 7200zł , udział własny -800zł.

Dzięki zaprenumerowanej prasie i zakupionej literaturze fachowej, pracownicy Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska mogą na bieżąco monitorować aktualny stan prawny oraz zmiany wprowadzone w ustawodawstwie dotyczącym ochrony środowiska, a także poszerzać i uaktualniać wiedzę z dziedzin związanych z ekologią.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa organ wykonawczy województwa co 4 lata sporządza wojewódzki program ochrony środowiska, który wskazuje cele i priorytety ekologiczne oraz rodzaj i harmonogram działań proekologicznych niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych celów. Ich realizacja zapewni poprawę stanu środowiska w województwie.

Integralną częścią programu ochrony środowiska jest plan gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 Nr 39, poz. 251) zarząd województwa sporządza wojewódzki plan gospodarki odpadami, który podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Plan gospodarki odpadami szczegółowo określa stan i strategie gospodarki odpadami w województwie.

Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 i Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/549/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2008 roku.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych  wzdłuż dróg krajowych i ekspresowych z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikiem hałasu LDWN i LN na lata 2009-2014.

Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  21.12.2012 - 14:33
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 07.09.2021 - 10:16