Uchwały Zarządu

 

Filtruj 
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł
0070/23 24.01.2023 w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Monitoringu, Ewaluacji i Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030
0069/23 24.01.2023 w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. ?Strzelectwo Sportowe PLUS? oraz powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert
0068/23 24.01.2023 w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r., realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. ?ŁÓDZKIE NA PLUS? oraz powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert
0067/23 24.01.2023 w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. ?Wydarzenia sportowe na plus? oraz powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert
0066/23 24.01.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku oraz powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert
0065/23 24.01.2023 w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2023 pn. ?Sport na terenach wiejskich i małych miast?
0064/23 24.01.2023 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Łódzkie na 2023 rok
0063/23 24.01.2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2023 r.
0062/23 24.01.2023 w sprawie udzielenia upoważnienia
0061/23 24.01.2023 w sprawie udzielenia upoważnienia
0060/23 24.01.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu
0059/23 24.01.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności samodzielnego lokalu użytkowego nr 2, położonego w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10 oraz powołania Komisji Przetargowej
0058/23 24.01.2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu przy ul. Orzechowej i ul. Nenckiego oraz udzielenia pełnomocnictwa
0057/23 24.01.2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123 oraz udzielenia pełnomocnictwa
0056/23 24.01.2023 w sprawie uwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.10.03.01/2/22/0024, złożonego przez Arkadiusza Tomasika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczy ?Dom Seniora ANMED? Arkadiusz Tomasik, w ramach konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-002/22 dla Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0055/23 24.01.2023 w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.10.03.01/2/22/0015, złożonego przez Zdzisławę Lewicką i Pawła Ignaczaka, wspólników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?MEDI-ALM? S.C. w ramach konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-002/22 dla Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0054/23 24.01.2023 w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.10.03.01/2/22/0025, złożonego przez Retkińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o., w ramach konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-002/22 dla Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0053/23 24.01.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 na rok 2023
0052/23 24.01.2023 zmieniająca uchwałę nr 103/16 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0051/23 24.01.2023 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020