Uchwały Zarządu

 

Filtruj 
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł
0259/20 17.03.2020 w sprawie określenia zasad postępowania dotyczących udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego
0258/20 17.03.2020 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
0257/20 17.03.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
0256/20 17.03.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20
0255/20 17.03.2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/19 dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0254/20 17.03.2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-002/19 dla Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0253/20 17.03.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia
0252/20 17.03.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2020
0251/20 17.03.2020
0250/20 17.03.2020 w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku oraz powołania Komisji konkursowej
0249/20 11.03.2020 w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
0248/20 10.03.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok
0247/20 10.03.2020 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych
0246/20 10.03.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
0245/20 10.03.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-002/17 złożonego przez Miasto Pabianice pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego
0244/20 10.03.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Wzrok-słuch-dotyk. Warsztaty dla dzieci i dorosłych z powiatu wieruszowskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020
0243/20 10.03.2020 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zdrowotnej w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa „Łódzkie na Plus” na 2020 rok oraz powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert
0242/20 10.03.2020 w sprawie wyboru Komisji Konkursowej i ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych oraz kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego
0241/20 10.03.2020 w sprawie ogłoszenia siódmego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, które będą wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa "Łódzkie na Plus" w 2020 r. oraz w sprawie powołania komisji konkursowej
0240/20 10.03.2020 w sprawie ogłoszenia szóstego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. oraz w sprawie powołania komisji konkursowej