Uchwały Zarządu

 

Filtruj 
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł
0907/22 19.09.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kompleksową organizację misji gospodarczej do Dubaju dla branży budowlanej w ramach projektu pn. ?LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż Województwa Łódzkiego?
0906/22 19.09.2022 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
0905/22 19.09.2022 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/22 dla Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0904/22 19.09.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu konkursu Nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/22 dla Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0903/22 19.09.2022 zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPLD.11.01.04-IZ.00-10-001/21 dla Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne ? Miasto Łódź Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0902/22 19.09.2022 zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21 dla Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0901/22 19.09.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/20 dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0900/22 19.09.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia
0899/22 19.09.2022 w sprawie rozstrzygnięcia szesnastego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. ?Sport dla osób z niepełnosprawnościami?
0898/22 19.09.2022 w sprawie rozstrzygnięcia piętnastego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 - 2023 pn. ?Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe?
0897/22 19.09.2022 w sprawie rozstrzygnięcia czternastego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 - 2023 pn. ?Sport Akademicki w Województwie Łódzkim?
0896/22 19.09.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu
0895/22 19.09.2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
0894/22 19.09.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2022
0893/22 19.09.2022 w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych
0892/22 19.09.2022 w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku pn. ?Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego?
0891/22 19.09.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę oraz instalację sprzętu sieciowego i serwerowego
0890/22 19.09.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi
0889/22 19.09.2022 w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
0888/22 19.09.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi umowy powyżej 200 000,00 zł brutto