Uchwały Zarządu

 

Filtruj 
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł
0859/23 18.09.2023 w sprawie udzielenia upoważnienia
0858/23 18.09.2023 w sprawie udzielenia upoważnienia
0857/23 18.09.2023 w sprawie udzielenia upoważnienia
0856/23 18.09.2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
0855/23 18.09.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. ?Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 ? budowa III Etapu Trasy Górna??, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie
0854/23 18.09.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-002/21 złożonego przez Województwo Łódzkie pn. ?Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 ? budowa III Etapu Trasy Górna?, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie
0853/23 18.09.2023 w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz przyjęcia regulaminu prac tej komisji
0852/23 18.09.2023 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
0851/23 18.09.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Łódzkiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Łódzkiego, przyjętych uchwałą nr LV/621/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2023 r.
0850/23 18.09.2023 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Radzie Seniorów Województwa Łódzkiego
0849/23 18.09.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
0848/23 18.09.2023 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.
0847/23 18.09.2023 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
0846/23 18.09.2023 zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian do Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego
0845/23 18.09.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027
0844/23 18.09.2023 zmieniająca uchwałę nr 319/23 w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
0843/23 18.09.2023 zmieniająca Uchwałę nr 640/23 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pod nazwą "Działanie FELD.11.01 Pomoc Techniczna EFS+ na rok 2023" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027
0842/23 18.09.2023 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 na rok 2023
0841/23 18.09.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-022/16 złożonego przez Gminę Miasto Zgierz pn. "Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza" znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego
0840/23 18.09.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku Przatów - Łask" złożonego przez Województwo Łódzkie w ramach naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15 Oś priorytetowa III Transport Działanie III.2 Drogi Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020