Uchwały Zarządu

 

Filtruj 
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł
0511/24 16.04.2024 w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 roku pn. ?Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej?
0510/24 16.04.2024 w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2024 roku pn. ?Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego?
0509/24 16.04.2024 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
0508/24 16.04.2024 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
0507/24 16.04.2024 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
0506/24 16.04.2024 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
0505/24 16.04.2024 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich
0504/24 16.04.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie 90 % bonifikaty wysokości stawki czynszu z tytułu dzierżawy części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztelańskiej 7, 9 i 10 na rzecz Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
0503/24 16.04.2024 w sprawie przedłożenia projektu uchwały do uchwalenia przez Sejmik Województwa Łódzkiego
0502/24 16.04.2024 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0501/24 16.04.2024 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
0500/24 16.04.2024 Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego ?Biznes na PLUS?
0499/24 16.04.2024 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
0498/24 16.04.2024 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej
0497/24 16.04.2024 w sprawie nieuwzględnienia protestu złożonego przez Gminę Ładzice od negatywnej oceny formalnej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr FELD.09.03-IZ.00-0058/23 w ramach naboru nr FELD.09.03-IZ.00-001/23 Priorytetu FELD.09 Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji, Działania FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
0496/24 16.04.2024 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia złożonego przez stowarzyszenie Nasza Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu protestu od negatywnej oceny merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr FELD.07.05-IP.01-0069/23 w ramach naboru nr FELD.07.05-IP.01-001/23 Priorytetu FELD.07 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działania FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
0495/24 16.04.2024 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia złożonego przez VENITA Fabryka Kosmetyków Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr FELD.01.05-IP.02-0107/23 w ramach naboru nr FELD.01.05-IP.02-001/23, Priorytetu FELD.01 Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego, Działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
0494/24 16.04.2024 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
0493/24 16.04.2024 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
0492/24 16.04.2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie w drodze przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowych w ramach naprawienia szkody górniczej oraz udzielenia pełnomocnictwa