Uchwały Zarządu

 

Filtruj 
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł
0417/22 18.05.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Promocję i obsługę XV Europejskiego Forum Gospodarczego ? Łódzkie 2022. Biznes w erze innowacji
0416/22 18.05.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywną dostawę materiałów oraz sprzętu biurowego
0415/22 18.05.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zorganizowanie i przeprowadzenie 6 szkoleń online z zakresu funduszy unijnych
0414/22 18.05.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia
0413/22 18.05.2022 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrywania protestu od negatywnej oceny merytorycznej projektu o nr WND-RPLD.04.01.02-10-0030/21 złożonego przez Gminę Złoczew
0412/22 18.05.2022 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrywania protestu od negatywnej oceny merytorycznej projektu o nr WND-RPLD.04.01.02-10-0068/21 złożonego przez Gminę Aleksandrów
0411/22 18.05.2022 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrywania protestu od negatywnej oceny merytorycznej projektu o nr WND-RPLD.04.01.02-10-0039/21 złożonego przez Gminę Widawa
0410/22 18.05.2022 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrywania protestu od negatywnej oceny merytorycznej projektu o nr WND-RPLD.04.01.02-10-0006/21 złożonego przez Gminę Żytno
0409/22 18.05.2022 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrywania protestu od negatywnej oceny merytorycznej projektu o nr WND-RPLD.05.02.00-10-0020/21 złożonego przez Gminę Brójce
0408/22 18.05.2022 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/21 złożonego przez Gminę Rogów pn. ?Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów- II etap?, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii ? ZIT
0407/22 18.05.2022 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0406/22 18.05.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu konkursu Nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0405/22 18.05.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Badanie ewaluacyjne pn: ?Wpływ inwestycji w infrastrukturę w ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ 2014-2020 na dostępność i jakość usług społecznych?
0404/22 18.05.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Badanie ewaluacyjne pn.: Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020
0403/22 18.05.2022 zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi zadań związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0402-22 18.05.2022 zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zadań związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0401/22 18.05.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2021
0400/22 18.05.2022 zmieniająca uchwałę nr 103/16 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0399/22 18.05.2022 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0398/22 18.05.2022 w sprawie wyboru Komisji Konkursowej i ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w bloku tematycznym: ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza uzasadniona stwierdzoną patologią zawodową dla pacjentów z terenu województwa łódzkiego