Uchwały Zarządu

 

Filtruj 
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł
0096/21 11.02.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej
0095/21 11.02.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
0094/21 11.02.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia
0093/21 11.02.2021 w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok
0092/21 11.02.2021 w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą zostaną zawarte umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi
0091/21 11.02.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia
0090/21 11.02.2021 w sprawie cofnięcia pełnomocnictw
0089/21 11.02.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia trzeciego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Wzrok-słuch-dotyk. Warsztaty dla dzieci i dorosłych z powiatu wieruszowskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”
0088/21 11.02.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia trzeciego konkursu ofert na realizację zadania pn. „TAŃCE, HULAŃCE, GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA. ZAJĘCIA LOGORYTMICZNE DLA DZIECI” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS"
0087/21 11.02.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Stresoodporni – cykl warsztatów psychologiczno-edukacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021
0086/21 11.02.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Świadomi rodzice. Zdrowe dzieci." w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021
0085/21 11.02.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne i walczy z konsekwencjami pandemii SARS-CoV-2. Wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna dla osób, które doświadczyły skutków pandemii.”
0084/21 11.02.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc”
0083/21 11.02.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia
0082/21 11.02.2021 w sprawie przyjęcia propozycji zmian do dwuletniego Planu operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2020-2021 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
0081/21 11.02.2021 w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-359-ARiMR/4/z Postepowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy w ramach działań obsługiwanych przez Samorządy Województw, objętych PROW na lata 2014-2020 oraz Priorytetem 4. Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Udostępnienie, zwrot oraz monitorowanie dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy w ramach działań obsługiwanych przez Samorządy Województw objętych PROW 2007-2013
0080/21 11.02.2021 w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-350-ARiMR/4/z Obsługa wniosku o płatność w ramach działania: 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020
0079/21 11.02.2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w zakresie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021”oraz powołania komisji merytorycznej
0078/21 11.02.2021 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPLD.11.01.03-IZ.00-10-001/20 dla Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.3 Edukacja przedszkolna - Miasto Łódź Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0077/21 11.02.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ)