Uchwały Zarządu

 

Filtruj 
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł
1124/20 13.11.2020 w sprawie przyjęcia i zgłoszenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
1123/20 13.11.2020 w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych
1122/20 13.11.2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
1121/20 13.11.2020 w sprawie zatwierdzenia wniosku w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1120/20 13.11.2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”
1119/20 13.11.2020 w sprawie zmiany składu Komisji Zdrowotnej w celu zagospodarowania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego
1118/20 13.11.2020 w sprawie rozstrzygnięcia piętnastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku
1117/20 13.11.2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 dla Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT” Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
1116/20 13.11.2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały do uchwalenia przez Sejmik Województwa Łódzkiego
1115/20 13.11.2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały do uchwalenia przez Sejmik Województwa Łódzkiego
1114/20 13.11.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
1113/20 13.11.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
1112/20 13.11.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
1111/20 13.11.2020 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych
1110/20 13.11.2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
1109/20 13.11.2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
1108/20 13.11.2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok
1107/20 13.11.2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok
1106/20 13.11.2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
1105/20 04.11.2020 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
//todo move to script