Uchwały Zarządu

 

Filtruj 
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł
0535/20 05.06.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia
0534/20 05.06.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia
0533/20 05.06.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia
0532/20 05.06.2020 w sprawie przyznania dotacji
0531/20 05.06.2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020
0530/20 05.06.2020 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych
0529/20 05.06.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia
0528/20 05.06.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia
0527/20 05.06.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
0526/20 05.06.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
0525/20 05.06.2020 w sprawie powołania delegatów Województwa Łódzkiego, jako Członka Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk i udzielenia pełnomocnictwa
0523/20 05.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 14 grudnia 2030 r., dla których Województwo Łódzkie jest Organizatorem
0521/20 05.06.2020 zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym Nr RPLD.11.03.03-IZ.00-10-001/19 dla Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0520/20 05.06.2020 w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.11.01.04/1/19/011 złożonego przez Miasto Łódź w ramach konkursu nr RPLD.11.01.04-IZ.00-10-001/19 dla Poddziałania XI.1.4 „Kształcenie ogólne Miasto Łódź”, Działania XI.1 „Wysoka jakość edukacji” Osi Priorytetowej XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0519/20 05.06.2020 w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.11.01.04/1/19/007 złożonego przez Miasto Łódź w ramach konkursu nr RPLD.11.01.04-IZ.00-10-001/19 dla Poddziałania XI.1.4 „Kształcenie ogólne Miasto Łódź”, Działania XI.1 „Wysoka jakość edukacji” Osi Priorytetowej XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0516/20 05.06.2020 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020
0515/20 05.06.2020 zmieniająca uchwałę nr 103/16 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0514/20 05.06.2020 zmieniająca Uchwałę nr 1170/16 w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia listy wskaźników dodatkowych oraz ich zdefiniowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0513/20 05.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20
0512/20 05.06.2020 w sprawie uwzględnienia protestu od negatywnej oceny merytorycznej projektu o nr WND- RPLD.04.02.02-10-0005/19 złożonego przez Gminę Kodrąb