Uchwały Zarządu

 

Filtruj 
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł
0138/20 07.02.2020 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.10.01.00/3/19/0022 złożonego przez Spółdzielnię Socjalną „EDUKREATOR” w ramach konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/19 dla Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3” Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorców w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0137/20 07.02.2020 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych
0136/20 07.02.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
0135/20 07.02.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia
0134/20 07.02.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia
0133/20 07.02.2020 zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. własnej oceny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 oraz przyjęcia Regulaminu pracy Zespołu ds. własnej oceny
0132/20 07.02.2020 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0131/20 07.02.2020 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz powołania Komisji kwalifikacyjnej
0130/20 07.02.2020 w sprawie przyjęcia projektu zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0129/20 07.02.2020 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0128/20 07.02.2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-002/19 dla Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0127/20 07.02.2020 zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym Nr RPLD.11.03.03-IZ.00-10-001/19 dla Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0126/20 07.02.2020 w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.10.01.00/3/19/0028 złożonego przez Bożenę Grobelniak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Bożena Grobelniak Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Wielobranżowe „SCAUT” w ramach konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/19 dla Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3” Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0125/20 07.02.2020 w sprawie wyboru Komisji Konkursowej i ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, doktorantów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego lub kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
0124/20 07.02.2020 uchylająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji „Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020”
0123/20 07.02.2020 uchylająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji wdrażania „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020”
0122/20 07.02.2020 w sprawie podziału środków finansowych z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej” w 2020 roku
0121/20 07.02.2020 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wszczęcie postępowania
0120/20 07.02.2020 w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur KP-611-187-ARiMR/4/z: Przekazanie lub zwrot dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z umowy dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013
0119/20 07.02.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia