Uchwały Zarządu

 

Filtruj 
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł
0810/20 25.08.2020 w sprawie uzgodnienia zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Klonowa
0809/20 25.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zobowiązania przekraczającego wartość 5 000 000 zł
0808/20 25.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zobowiązania przekraczającego wartość 5 000 000 zł
0807/20 25.08.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zobowiązania przekraczającego wartość 5 000 000 zł
0806/20 25.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do zbycia prawa własności nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w Bełchatowie, przy ul. Bawełnianej 3
0805/20 25.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi części zabudowanej nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159
0804/20 25.08.2020 w sprawie przekazania do zarządzania przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego udziału we własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy al. 3 Maja 33
0803/20 25.08.2020 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wszczęcie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego kampanii crossmediowej promocyjnej RPO WŁ na lata 2014-2020
0802/20 25.08.2020 w sprawie zatwierdzenia wniosku w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
0801/20 25.08.2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/20 dla Działania IX.3 "Rozwój ekonomii społecznej" Poddziałania IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej” Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0800/20 25.08.2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 dla Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne -ZIT” Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0799/20 25.08.2020 w sprawie rozstrzygnięcia czternastego otwartego konkursu ofert i udzielenie dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na lata 2020 – 2021
0798/20 25.08.2020 w sprawie rozstrzygnięcia trzynastego otwartego konkursu ofert i udzielenie dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na lata 2020 – 2021
0797/20 25.08.2020 w sprawie rozstrzygnięcia dziesiątego otwartego konkursu ofert i udzielenie dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na lata 2020 – 2021
0796/20 25.08.2020 w sprawie rozstrzygnięcia dziewiątego otwartego konkursu ofert i udzielenie dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na lata 2020 – 2021
0795/20 25.08.2020 w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zdrowotnej w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „Łódzkie na Plus” na 2020 rok
0794/20 25.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
0793/20 25.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
0792/20 25.08.2020 w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020
0791/20 18.08.2020 w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój