Uchwały Zarządu

 

Filtruj 
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł
0413/21 28.04.2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
0412/21 28.04.2021 w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Łódzkiego sprawozdania z realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 za rok 2020
0411/21 28.04.2021 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21
0410/21 28.04.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pod nazwą „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”
0409/21 28.04.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/20 złożonego przez Województwo Łódzkie pn. „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”
0408/21 28.04.2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu
0407/21 28.04.2021 w sprawie ogłoszenia naboru do programu „Mała architektura zabytkowa” oraz powołania komisji merytorycznej
0406/21 28.04.2021 w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku
0405/21 28.04.2021 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok oraz powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert
0404/21 28.04.2021 w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert oraz udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021
0403/21 28.04.2021 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Sejmikowi Województwa Łódzkiego oraz Ministrowi Klimatu i Środowiska „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 za lata 2017-2019”
0402/21 28.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody Pani Izabeli Łąckiej-Kotras – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi na podjęcie dodatkowego zatrudnienia
0401/21 28.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody Panu Danielowi Joachimiakowi – Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na podjęcie dodatkowego zatrudnienia
0400/21 28.04.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia drugiego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Świadomi rodzice. Zdrowe dzieci." w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021
0399/21 28.04.2021 w sprawie wyboru Komisji Konkursowej i ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w bloku tematycznym: ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza uzasadniona stwierdzoną patologią zawodową dla pacjentów z terenu województwa łódzkiego
0398/21 28.04.2021 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi
0397/21 28.04.2021 zmieniająca Uchwałę w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” oraz powołania Komisji konkursowej
0396/21 28.04.2021 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”
0395/21 28.04.2021 w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
0394/21 28.04.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej