ULGI

Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych

ULGI

Opis sprawy.

Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Marszałek województwa jako organ podatkowy w zakresie opłat środowiskowych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może na wniosek podatnika:

 • odroczyć termin płatności opłaty lub rozłożyć zapłatę opłaty na raty,
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości z tytułu opłat środowiskowych wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzyć w całości lub w części zaległości z tytułu opłat środowiskowych lub odsetki za zwłokę.

(art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa)

Udzielenie lub odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja ma charakter uznaniowy, co oznacza, że organ może, lecz nie musi udzielić żądanej ulgi.

Kogo dotyczy.

Wnioskodawcy posiadający zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Czas realizacji.

Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej dwa miesiące od wpływu wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminu rozpatrzenia wniosku (załatwienia sprawy) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wymagane dokumenty.

Pisemny wniosek o udzielenie ulgi, podpisany przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania wnioskodawcy.

We wniosku należy wskazać:

 • Imię i nazwisko albo nazwę, adres podmiotu ubiegającego się o ulgę;
 • Rodzaj wnioskowanej ulgi (rozłożenie zapłaty opłaty / zaległości w opłacie na raty, umorzenie zaległości w opłacie / umorzenie odsetek, odroczenie terminu płatności opłaty / zapłaty zaległości);
 • Zakres korzystania ze środowiska - opłaty za korzystanie ze środowiska;
 • Okres(-y) rozliczeniowe, których wniosek dotyczy;
 • Wysokość opłat / zaległości w opłatach objętych wnioskiem (jeżeli wniosek obejmuje opłaty za kilka okresów i zakresów należy osobno wymienić wysokość opłaty za każdy okres i zakres);
 • Przyczynę powstania zaległości podatkowej;
 • W przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą rodzaj pomocy, jaką ma stanowić ulga:
 • pomoc de minimis;
 • pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • pomoc publiczna udzielana w związku z jednym z celów wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa;
 • pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie udzielana w związku z jednym z celów wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wniosek należy uzasadnić wskazując przesłanki „ważnego interesu podatnika" lub „interesu publicznego" uzasadniające konieczność ubiegania się o ulgę w spłacie.

W przypadku ubiegania się o ulgę w formie rat należy wskazać ilość wnioskowanych rat, termin ich płatności oraz uprawdopodobnić możliwość regulowania wnioskowanych rat.

W przypadku ubiegania się o ulgę w formie odroczenia należy wskazać termin wnioskowanego odroczenia (datę) oraz uprawdopodobnić możliwość uregulowania należności przed dniem upływu tego terminu.

Do wniosku należy załączyć następujące informacje i dokumenty:

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

 • oświadczenie o stanie majątkowym oraz dokumentację potwierdzającą powołane przez podatnika okoliczności uzasadniające konieczność ubiegania się o ulgę w spłacie, a także dokumenty dotyczące powołanej sytuacji życiowej, finansowej, majątkowej, zdrowotnej.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej:

 • oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą / osoby prawnej / jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, a także dokumentację potwierdzającą powołane przez podatnika okoliczności uzasadniające konieczność ubiegania się o ulgę w spłacie oraz dokumenty dotyczące powołanej sytuacji;
 • sprawozdania finansowe za okres 3 lat obrotowych (sytuacja finansowa przedsiębiorstwa);
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. Dz. U. Nr 53, poz.311 ze zm.);
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
  albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
  albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej (dowód zapłaty w formie wygenerowanego w formacie PDF elektronicznego potwierdzenia wykonania przelewu lub w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej).

Sposób dostarczania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy wnieść na jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;
 • złożyć osobiście w Urzędzie;
 • przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743 ze zm.); 
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. L187/1 26.6.2014);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
      Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE.L2023.2831 z 2023.12.15),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L352 z 24.12.2013);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L190/45 z 28.6.2014);
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.);

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) - dotyczy udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych. (treść klauzuli)

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI

Załącznik nr 1 do wniosku Oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Załącznik nr 2 do wniosku Oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej działalności gospodarczej

Załącznik nr 3 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

załącznik nr 4 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis

Załącznik nr 5 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (działalność w rolnictwie, działalność w rybołówstwie

Załącznik nr 6 do wniosku Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Kontakt:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

tel. 42 663 34 97 - powiat piotrkowski, powiat pajęczański, powiat rawski

tel. 42 663 35 40 - powiat łowicki, powiat łódzki wschodni, powiat brzeziński

tel. 42 663 35 42 - powiat radomszczański, powiat skierniewicki, powiat łęczycki

tel. 42 663 35 43 - powiat bełchatowski, powiat sieradzki, powiat opoczyński

tel. 42 663 35 48 - powiat zduńskowolski, jednostki spoza woj. łódzkiego

tel. 42 663 36 53 - powiat łódzki grodzki, powiat łaski, powiat tomaszowski, powiat pabianicki

tel. 42 663 35 44 - powiat kutnowski, powiat wieluński, powiat poddębicki, powiat zgierski, powiat wieruszowski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • składowanie odpadów:
tel. 42 663 34 97

tel. 42 663 35 48

tel. 42 663 36 53

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 1238 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  26.10.2023 - 11:03
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 14.03.2024 - 10:07