Kancelaria Sejmiku Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

tel. 042 663 30 50

fax 042 663 30 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

Dyrektor: Włodzimierz Stanek

Zastępca Dyrektora: Rafał Andrzejczak

 

Zadania:

Do zadań Kancelarii Sejmiku należą sprawy związane z: organizacyjno – techniczną obsługą sejmiku, przewodniczącego, wiceprzewodniczących, prezydium sejmiku, komisji sejmiku i klubów radnych, a w szczególności:


1. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu Przewodniczącego i Kancelarii Sejmiku, które oznaczają pisma symbolem "KSI"

 1. prowadzenie spraw przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania projektów planów spotkań, narad i dyżurów;
 2. wykonywanie zadań określonych instrukcją kancelaryjną w zakresie dotyczącym sejmiku;
 3. zapewnienie organizacyjno-technicznej obsługi wizyt interesantów oraz gości przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku;
 4. pomoc w organizacji dyżurów radnych sejmiku;
 5. przyjmowanie oraz przekazywanie korespondencji (m. in zaproszeń) kierowanych do przewodniczącego oraz radnych sejmiku;
 6. nadzór nad dokumentami przygotowywanymi do podpisu przewodniczącego sejmiku;
 7. wykonywanie zadań związanych z obsługą sekretariatu.

2. Referat Sesji, które oznacza pisma symbolem "KSII"
 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem pracy sejmiku;
 2. prowadzenie rejestru i dokumentacji uchwał sejmiku;
 3. dokumentowanie oraz przechowywanie dokumentacji z przebiegu sesji;
 4. czuwanie nad stanem realizacji uchwał sejmiku oraz wniosków, interpelacji i zapytań radnych;
 5. przygotowywanie zbiorczej odpowiedzi (na podstawie wyjaśnień kierowników komórek organizacyjnych) na interpelacje i zapytania radnych dotyczące działania dwóch lub więcej komórek organizacyjnych;
 6. obsługa organizacyjna i kancelaryjno–biurowa sesji sejmiku;
 7. prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów samorządowych, a w szczególności zapewnienie merytorycznej i organizacyjno-administracyjnej obsługi Pełnomocnika ds. Wyborów;
 8. przygotowywanie do podpisu marszałka pism przekazujących uchwały sejmiku organom nadzoru;
 9. przekazywanie do publikacji uchwał sejmiku podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego;
 10. przekazywanie uchwał sejmiku organom nadzoru, komórkom organizacyjnym i wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym podległym bezpośrednio członkom zarządu;
 11. redagowanie i publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 12. przygotowywanie projektów uchwał sejmiku zleconych przez Przewodniczącego Sejmiku oraz kluby radnych;
 13. prowadzenie spraw związanych z uchwałą dotyczącą Honorowego Obywatelstwa Województwa Łódzkiego.

3. Wydział Organizacyjno-Komisyjny, który oznacza pisma symbolem "KSIII"
 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem planów pracy komisji;
 2. dokumentowanie oraz przechowywanie dokumentacji z działalności komisji;
 3. prowadzenie rejestru i dokumentacji uchwał komisji;
 4. czuwanie nad stanem realizacji uchwał komisji;
 5. wykonywanie zadań związanych z obsługą organizacyjno–biurową komisji;
 6. obsługa doraźnych komisji sejmiku;
 7. obsługa rady programowej "Ziemia Łódzka";
 8. obsługa organizacyjno – biurowa radnych i klubów radnych;
 9. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków;
 10. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem petycji kierowanych do sejmiku;
 11. obsługa bieżącej działalności finansowej Kancelarii, z uwzględnieniem procedur zamówień publicznych;
 12. opracowywanie planu finansowego Kancelarii oraz sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania planu finasnowego;
 13. monitorowanie realizacji budżetu oraz prowadzenie ewidencji wydatków;
 14. sprawozdanie pod względem formalnym dokumentów finansowych, opisywanie dokumentów finansowych i przekazywanie do Departamentów Finansów celem ich realizacji;
 15. przygotowywanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym rozliczeń podróży służbowych radnych i pracowników Kancelarii;
 16. prowadzenie ewidencji podróży służbowych krajowych i zagranicznych;
 17. prowadzenie spraw związanych z zakupami materiałów i sprzętu dla Kancelarii;
 18. przygotowywanie projektów umów oraz sporządzanie listy wypłat diet należnych radnym;
 19. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem w Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej;
 20. współpraca z Departamentem Promocji i Współpracy Zagranicznej przy organizaowaniu zagranicznych wyjazdów radnych;
 21. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem radnych;
 22. prowadzenie spraw związanych z Nagrodą Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury;
 23. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego;
 24. prowadzenie rezerwacji sal i obsługa techniczna spotkań odbywających się na I i II piętrze.

4. Samodzielne Stanowisko-Rzecznik Prasowy Sejmiku Województwa Łódzkiego, który oznacza pisma symbolem "KSIV"
 1. obsługa medialna przewodniczącego sejmiku i radnych;
 2. organizacja konferencji prasowych;
 3. archiwizacja i analiza informacji prasowych;
 4. śledzenie informacji prasowych dot. sejmiku, w celu zajęcia stanowiska w kwestiach poruszonych w materiale prasowym;
 5. inicjowanie i nawiązywanie kontaktów z prasą i udostępnianie jej informacji mogących zainteresować opinię publiczną;
 6. umożliwianie dziennikarzom swobodnego nawiązywania kontaktów z przewodniczącym i radnymi sejmiku oraz uzyskiwanie ich opinii;
 7. informowanie prasy o działalności sejmiku;
 8. przekazywanie do prasy o zasięgu lokalnym i regionalnym tygodniowego kalendarza spotkań przewodniczącego sejmiku;
 9. przygotowywanie i kierowanie do prasy komunikatów i ogłoszeń sejmiku;
 10. przygotowywanie pism okolicznościowych (np. życzeń, gratulacji, kondolencji) oraz projektów wystąpień dla przewodniczącego i radnych sejmiku;
 11. przygotowywanie sprostowań i odpowiedzi jako oficjalnych reakcji na krytykę prasową;
 12. wyjaśnianie prasie powodów odmowy udzielania informacji oraz podanie w tej kwestii uzasadnienia prawnego;
 13. przygotowywanie informacji dotyczących sesji sejmiku oraz posiedzeń komisji w celu ich publikacji na stronach internetowych, w Newsletterze oraz w piśmie samorządowym Województwa Łódzkiego "Ziemia Łódzka".
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  02.11.2012 - 14:16
Osoba modyfikująca: Grażyna Gradowska-Panek
Ostatnio zmieniany: 17.12.2018 - 10:46

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji